Varan har lagts till i varukorgen

Ventilationsutmaningar i täta hus

Ventilation 2 nov 2016
Per Kempe håller föredrag om ventilationsutmaningar
Ett sextiotal personer besökte workshopen om ventilationsutmaningar som hölls i slutet av oktober i Stockholm. Foto: Tobias Sterner
I täta energieffektiva bostäder är det ofta svårt att få in ersättningsluft när luftflödet i spiskåpan eller spisfläkten forceras. Det var en av flera ventilationsutmaningar som diskuterades på en workshop som Per Kempe, Projektengagemang, ledde häromveckan.

I takt med att vi bygger allt lufttätare hus för att de ska bli energieffektiva ställs branschen inför flera ventilationsutmaningar. Två innovationsprojekt inom BeBo, Energimyndighetens beställargrupp för energieffektiva flerbostadshus, tittar närmare på dessa problem. Projekten heter "Tilluftssystem i lägenheter – ljud från tilluftsdon etcetera" och "Ersättningsluft vid forcering av spiskåpor/fläktar".

Per Kempe, teknisk doktor i Installationsteknik på Projektengagemang, har arbetat med projekten sedan 2015 och berättade om sina erfarenheter på en workshop i Stockholm i slutet av oktober. Nu håller han på att skriva färdigt en slutrapport om de två projekten.

Höga krav på tyst ventilation

Våra energieffektiva byggnader är idag välisolerade och mycket lufttäta. Detta gör att omgivningens ljud hörs mindre inne i byggnaderna. Men samtidigt framträder ljuden från installationerna mer, vilket ställer höga krav på att projektören designar ett tyst ventilationssystem.

– Mina djupintervjuer med bland annat fastighetsägare och konsulter, visar att det finns brister både när det gäller kunskap och tid i projekten. Det är inte så enkelt med flerbostadshus, som många tror. Många av de yngre projektörerna har tyvärr inte tillräckliga kunskaper och erfarenheter, säger Per Kempe.

Om man går upp i dimension eller får längre raksträckor innan donen skulle vi få mindre ljud.

För att få ett tyst ventilationssystem är det viktigt att tänka på flera saker. Projektören måste bland annat se till att lufthastigheten närmast tilluftsdonen hålls låg och att tilluftsdonen har en låg egenljudalstring samt en kastlängd som är anpassad till rummet. Per Kempe poängterar även vikten av att entreprenörerna monterar donen rätt och att konsulterna har marginaler i sina ljudberäkningar.

– Om man går upp i dimension eller får längre raksträckor innan donen skulle vi få mindre ljud, säger han.

Designguide bör tas fram

Under både djupintervjuerna och den välbesökta workshopen dök det upp önskemål om att en designguide för ventilationssystem i flerbostadshus bör tas fram av en oberoende aktör. En guide som en fastighetsägare kan hänvisa till när de beställer ett nytt flerbostadshus.

– Guiden bör innehålla råd om hur ventilationssystemen ska designas så att inga viktiga funktionskrav glöms bort, förklarar Per Kempe.

Andra önskemål som lyfts fram är att det behövs produkter som är anpassade för bostäder och att det finns ett behov av nya mätmetoder för luftflöden, då dagens metoder är för dåliga för att få en tillräckligt bra luftflödesbalans.

God osuppfångning – vad är det?

Det andra innovationsprojektet som Per Kempe arbetar med handlar om problematiken att få in ersättningsluft när man forcerar luftflödet i spiskåpan eller spisfläkten. Det finns exempel där spisfläkten har skapat så stort undertryck att det inte har gått att få upp dörrarna i lägenheten när spisfläkten är i drift.

– Detta är ett allvarligt problem med tanke på utrymning vid brand. Även mindre undertryck påverkar brandkonsultens lösningar, säger Per Kempe.

Detta är ett allvarligt problem med tanke på utrymning vid brand.

Deltagarna på workshopen var överens om att det är ett svårt problem att lösa. Först och främst bör regelverkets formulering "god osuppfångning" specificeras, ansåg många. Någon form av standard eller minimivärden bör därför tas fram. Erik Österlund från Svensk Ventilation berättade att en europeisk standard snart finns framme, ett problem är dock att den bara gäller för spiskåpor. Under diskussionerna framgick det att tillverkarna är beredda att ta fram bra produkter om det bara tas fram en tydlig kravspecifikation och det finns en efterfrågan.

Utvecklingsprojekt kan lösa problemen

I slutet av november ska Per Kempe vara färdig med sin slutrapport om ventilationsutmaningar i energieffektiva flerbostadshus, och i december hoppas han att den ska bli tillgänglig för alla på BeBo:s webbplats.

– Förhoppningsvis kan arbetet fortsätta med några utvecklingsprojekt så att vi får mer ordning på de här problemen, säger Per Kempe.

 

Läs mer om detta i nästa nummer av ByggtjänstPM som kommer ut den 23 november.

FAKTA Kort om projekten

Med hjälp av djupintervjuer med ett femtiotal fastighetsägare, konsulter, tillverkare och driftpersonal, samt två workshops har Per Kempe samlat in erfarenheter om de ventilationsutmaningar som finns i energieffektiva bostäder.

Målet med arbetet, som pågått sedan 2015, är att branschen ska få hjälp att förstå problematiken och att det initieras ett utvecklingsarbete som leder till att bättre teknik och lösningar tas fram.

FAKTA Förslag på fortsättningsprojekt

Ersättningsluft vid forcering:

  • Tekniktävling om ett system för ersättningsluft vid forcering av spiskåpa/spisfläkt så att luftflödesbalansen i lägenheten bibehålls.

Tilluftsystem i lägenheter:

  • Guide för design av ventilationssystem i energieffektiva flerbostadshus.
  • Ta fram en bättre gemensam dokumentation av egenkontroll etcetera.
  • Mätprojekt för att lära sig mer om den ökade egenljudalstringen på grund av kort raksträcka före donet (verkligt montage). Går det att formulera ett tillägg till gällande ljudstandard?
  • Tekniktävling om en produkt för att kontrollera luftflödesbalansen i lägenheter.
Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Ventilation Energi Projektering Teknik Bostäder Brand
Fackområden

Förvaltning Husbyggnad VVS
Fler nyheter

FAKTA Kort om projekten

Med hjälp av djupintervjuer med ett femtiotal fastighetsägare, konsulter, tillverkare och driftpersonal, samt två workshops har Per Kempe samlat in erfarenheter om de ventilationsutmaningar som finns i energieffektiva bostäder.

Målet med arbetet, som pågått sedan 2015, är att branschen ska få hjälp att förstå problematiken och att det initieras ett utvecklingsarbete som leder till att bättre teknik och lösningar tas fram.

FAKTA Förslag på fortsättningsprojekt

Ersättningsluft vid forcering:

  • Tekniktävling om ett system för ersättningsluft vid forcering av spiskåpa/spisfläkt så att luftflödesbalansen i lägenheten bibehålls.

Tilluftsystem i lägenheter:

  • Guide för design av ventilationssystem i energieffektiva flerbostadshus.
  • Ta fram en bättre gemensam dokumentation av egenkontroll etcetera.
  • Mätprojekt för att lära sig mer om den ökade egenljudalstringen på grund av kort raksträcka före donet (verkligt montage). Går det att formulera ett tillägg till gällande ljudstandard?
  • Tekniktävling om en produkt för att kontrollera luftflödesbalansen i lägenheter.
Fördjupningsmaterial