Varan har lagts till i varukorgen
Tryggare utemiljö i miljonprogramsområde
Arkitektur 18 nov 2016
mammaforum-huvudbild
Kvinnogruppen som arbetat fram fem designkriterier för en tryggare bostadsmiljö kring Siriusgatan i Bergsjön. Foto: Familjebostäder
I Bergsjön i Göteborg har ett samarbete mellan boende och fastighetsägaren lett till en rad konkreta förslag för att öka tryggheten mellan husen. Att ge området "ögon" är ett av dem.

Det pågår ett omfattande planarbete för förtätning i miljonprogramsområdet Siriusgatan i Bergsjön i Göteborg. I samband med det har fastighetsägaren Familjebostäder tittat på hur arkitektoniska element påverkar trygghetskänslan.

Samarbete med kvinnogrupp

Bland annat med hjälp av dåvarande arkitekturstudenten Josephina Wilson, numera anställd på Familjebostäder, som i sitt examensarbete under förra året involverade en grupp kvinnor från Mammaforum i området för att komma åt problemet med otrygghet och öka de boendes inflytande.

josephina-wilson Josephina Wilson Foto: Privat

– När Familjebostäder presenterade uppdraget visste jag först inte om trygghet var ett problem eller inte. Det är ofta en stigmatiserad bild man har av miljonprogramsområden. Efter att ha inlett arbetet med kvinnogruppen från Siriusgatan så fick jag konkreta exempel. Det de boende som är experterna på hur området fungerar och för oss är det viktigt att involvera dem i planeringsprocessen, berättar Josephina Wilson.

Vackert dagtid men otryggt kvällstid

Som så många miljonprogramsområden ligger Siriusgatan i en naturskön omgivning. Det var en medveten tanke när områdena byggdes och det finns stora möjligheter till friluftsliv. Men täta buskage, uppväxta träd och orörda våtmarker inom bostadsområdet som är underbart vackra dagtid, förvandlas nattetid till tomma platser med skymd sikt.

Tidigare undersökningar har påvisat att kvinnor känner sig mer otrygga än män i det offentliga rummet, framför allt kvinnor med utomeuropeiskbakgrund, därför utfördes arbetet med ett genusperspektiv.

Ge området "ögon"

Kvinnorna i arbetsgruppen berättade att de inte går ut när det är mörkt men måste de, så går det tillsammans med någon och tänker alltid på vilken väg som känns minst obehaglig. Det är också ett område med bebyggelse som upplevs som isolerade delar svåra att nå till fots på ett tryggt sätt.

För att komma åt detta måste man förändra både arkitektur och områdesplanering.

Vårt generella mål med arbetet för att öka tryggheten är att ge området ”ögon”.

– Vårt generella mål med arbetet för att öka tryggheten är att ge området ”ögon” dygnet runt och ge plats åt de kvinnor och barn som bor i området.

Samla gående på färre stråk

En kartläggning visade till exempel att det finns många gångstråk som man inte ser vart de leder till. Det betyder att antalet människor sprids ut vilket gör att det är ödsligt på samtliga stråk. Istället föreslår Josephina Wilson i sin slutrapport att man minskar antalet stråk så att fler människor istället rör sig på samma platser.

– En annan orsak till otrygghet som vi vill åtgärda är så kallade ”slutna fasader”, det vill säga platser där det är fullt av aktiviteter dagtid, men efter arbetstid är det helt tomt. Ytterligare ett sätt att ge området ”ögon” är att dra in biltrafik. Det brukar inte vara något att eftersträva, men här fyller det en funktion.

Fem designkriterier

Trygghetssamarbetet mellan Josephina Wilson och kvinnorna på Mammaforum resulterade i fem designkriterier. Arbetet har sedan dess fortsatt och drivs av Familjebostäder. Byggstart för förtätning uppskattas till tidigast 2018-19.

Arbetet kring de trygghetsskapande åtgärderna kommer man att arbeta vidare med i ett omfattande dialogarbete som påbörjas 2017.

SUMMERING Fem designkriterier för ökad trygghet

  • Låta nya byggnader och aktiviteter växa fram över tid, involvera och engagera de boende och stöd de lokala initiativen. Skapa en ansvarskänsla och stolthet hos de boende.
  • Ge området ”ögon” dygnet runt, genom att bygga nya bostäder eller förlägga aktiviteter så att så många platser som möjligt blir befolkade så mycket som möjligt över dygnet.
  • Röj sly och tät vegetation så att platsen ser omhändertagen ut, vilket signalerar närvaro samt belys mörka platser och gångstråk med varierad belysning.
  • Definiera gångstråken och ytorna för aktiviteter, samt skapa en hierarki där det finns ett huvudstråk där mindre stråk knyts an. Ett exempel kan vara att samla all mindre lekutrustning till en stor lekplats som fungerar som en mötesplats.
  • Ge kvinnor mer plats i det offentliga rummet. Skapa naturliga mötesplatser för kvinnor, där kvinnor är engagerade från olika kulturer och olika åldrar.
Källa: Josephina Wilson
Bevaka ämnen i artikeln

Arkitektur Belysning Bostäder Hållbarhet Renoveringar Samhällsplanering Utemiljö Vägar och gator
Fackområden

Anläggning Förvaltning Husbyggnad Renovering
Fler nyheter

SUMMERING Fem designkriterier för ökad trygghet

  • Låta nya byggnader och aktiviteter växa fram över tid, involvera och engagera de boende och stöd de lokala initiativen. Skapa en ansvarskänsla och stolthet hos de boende.
  • Ge området ”ögon” dygnet runt, genom att bygga nya bostäder eller förlägga aktiviteter så att så många platser som möjligt blir befolkade så mycket som möjligt över dygnet.
  • Röj sly och tät vegetation så att platsen ser omhändertagen ut, vilket signalerar närvaro samt belys mörka platser och gångstråk med varierad belysning.
  • Definiera gångstråken och ytorna för aktiviteter, samt skapa en hierarki där det finns ett huvudstråk där mindre stråk knyts an. Ett exempel kan vara att samla all mindre lekutrustning till en stor lekplats som fungerar som en mötesplats.
  • Ge kvinnor mer plats i det offentliga rummet. Skapa naturliga mötesplatser för kvinnor, där kvinnor är engagerade från olika kulturer och olika åldrar.
Källa: Josephina Wilson