Varan har lagts till i varukorgen

Uppdaterad vägledning om bygglov

Bestämmelser 15 mar 2016
bygglovsbefriade åtgärder där anmälan krävs
Bygglovbefriade åtgärder där anmälan krävs. Illustration: Kiran Maini Gerhardsson/Boverket
Boverket har gett ut en ny utgåva av sin broschyr ”Får jag bygga?”. Den har uppdaterats med de ändrade regler för vissa takkupor som började gälla vid årsskiftet.

I Boverkets broschyr ”Får jag bygga?” ges kortfattad information om vad som gäller när man ska uppföra, ändra eller underhålla byggnader. Av broschyren framgår när:

  • bygglov krävs
  • bygglov inte krävs men man måste göra anmälan
  • varken bygglov eller anmälan krävs.

Takkupor

Denna utgåva har kompletterats med de nya regler för takkupor som gäller från och med första januari 2016. Då ändrades plan- och bygglagen så att det inte längre behövs något tekniskt samråd för sådana takkupor som är undantagna från krav på bygglov, om inte byggnadsnämnden beslutar annat. I plan- och byggförordningen infördes krav på en anmälan till den kommunala byggnadsnämnden för att bygga en sådan takkupa. Kravet på anmälan gäller inom områden som:

  • omfattas av en detaljplan eller
  • utgör sammanhållen bebyggelse av viss omfattning.

Det krävs dock inte någon kontrollansvarig vid byggandet av sådana takkupor.

PBL kunskapsbanken

På PBL kunskapsbanken finns mer utförlig information om bygglovsbefriade åtgärder. Här finns även information om vad som gäller generellt när man ska bygga nytt, bygga om eller bygga till.

Fördjupningsmaterial

FAKTA Bygglovbefriade takkupor

På ett en- eller tvåbostadshus får man under vissa förutsättningar uppföra högst två takkupor utan krav på bygglov. De får uppta högst halva takfallet och de får inte innebära något ingrepp i den bärande konstruktionen. 

Bevaka ämnen i artikeln

Bestämmelser Lov och tillsyn
Fackområden

Förvaltning Husbyggnad
Mer i ämnet

Fler nyheter

Fördjupningsmaterial

FAKTA Bygglovbefriade takkupor

På ett en- eller tvåbostadshus får man under vissa förutsättningar uppföra högst två takkupor utan krav på bygglov. De får uppta högst halva takfallet och de får inte innebära något ingrepp i den bärande konstruktionen.