Varan har lagts till i varukorgen

Nya hissdirektivet ska ge säkrare hissar

AMA 12 maj 2016
hiss
Det nya hissdirektivet redovisar hur man går tillväga för att en hiss eller säkerhetskomponent ska vara så säker som möjligt när den når slutanvändaren. Foto: Tobias Sterner
Utifrån det nya EU-hissdirektivet, som nu är det enda gällande, har Boverket anpassat sina föreskrifter för hissar. Direktivet har blivit tydligare med mer omfattande bilagor och gäller såväl nya som befintliga hissar. Direktivet ska ge säkrare hissar för slutanvändaren.

Under våren blev det nya hissdirektivet 2014/33/EU det enda gällande. Det har fram till den 20 april 2016 gällt parallellt med det gamla hissdirektivet 95/16/EG, som nu är upphävt.

Anpassade föreskrifter

Boverket har anpassat sina föreskrifter för hissar till EU:s nya hissdirektiv och har även gjort andra ändringar i Boverkets regler för hissar och andra motordrivna anordningar (H 16).

– Direktivet anger minimikrav för nästan alla hissar avsedda för persontransport och redovisar de grundläggande hälso- och säkerhetskraven som ska uppfyllas. Jämfört med det äldre så har det nya blivit tydligare, inte minst märks det i de mer omfattande bilagorna, säger Anders Wester, AMA-expert vid Svensk Byggtjänst.

Dessa grupper får nya skyldigheter

Det nya hissdirektivet har anpassats till EU:s lagstiftning för produkter. En skillnad jämfört med tidigare består i en tydligare uppdelning och förtydligat ansvar för de ekonomiska aktörerna. Det nya direktivet redovisar hur de ska gå tillväga för att en hiss eller säkerhetskomponent ska vara så säker som möjligt när den når slutanvändaren. Detta gäller inte bara installatörer och tillverkare utan även importörer och distributörer av säkerhetskomponenter till hissar, som alla nu fått nya skyldigheter.

– Hissdirektivet är inget man behöver läsa i det dagliga arbetet. Krav finns istället införda som svensk lag via Boverkets reviderade hissföreskrifter, BFS 2016:2 H 16, säger Anders Wester.

Inte tillåtet med reducerat djup

I det nya hissdirektivet har det förtydligats att det i nya byggnader inte är tillåtet att installera hissar med reducerat djup i schaktgropen. Några andra förändringar är att belysningen ska förbättras i hisschakt och utrymmen för hissmaskiner vid vissa ändringsåtgärder. Om hela hisskorgen byts ut ska hissen förses med ett skydd mot överbelastning.

Besiktningstiden förändrad

I de ändrade reglerna införs en första återkommande besiktning av hissar och rulltrappor efter två år, istället för som tidigare efter ett och ett halvt år. Vissa nya hissar kan behöva genomgå en begränsad nationell första besiktning, det gäller till exempel brandbekämpningshissar och räddningshissar.

Tillämpning av direktivets krav

Under 2014 förändrades även de regler som utgör tillämpningen av direktivets krav. De nya EN 81-20:2014 och EN 81-50:2014 har ersatt SS-EN 81-1+A3:2010 och SS-EN 81-2+A3:2010. Fortfarande gäller dessa parallellt till 31 augusti 2017, då SS-EN 81-1 och SS-EN 81-2 upphävs.

– Både de nya och gamla standarderna var harmoniserade till det gamla hissdirektivet men vid tillämpning av det nya direktivet så är det de nya standarderna som ska användas, säger AMA-expert Anders Wester.

Användbara korsreferenser finns

Indelningen av de nya standarderna har gjorts utifrån säkerhetskrav samt konstruktion och provning. Därför går det inte direkt att jämföra dessa, menar Anders Wester.

Men den tekniska rapporten SIS-CEN/TR 81-12 (Säkerhetsregler för konstruktion och installation av hissar - Grunder och uttolkningar - Del 12: Användning av EN 81-20 och EN 81-50 på specifika marknader) kan vara till hjälp. I rapporten finns en tabell med korsreferenser mellan de förra och de nya utgåvorna.

FAKTA om det nya hissdirektivet

EU:s nya hissdirektiv (2014/33/EU) utfärdades 2014 och ska tillämpas från och med den 20 juni 2016. Det ersätter ett tidigare direktiv från 1995.

Det nya direktivet är ett av flera direktiv som har anpassats till ett gemensamt ramverk för produktlagstiftning i EU.

En skillnad jämfört med det gamla hissdirektivet är att det nya direktivet betonar de ekonomiska aktörernas ansvar för att hissar och säkerhetskomponenter uppfyller de grundläggande hälso- och säkerhetskraven.

Källa: Boverket
Fördjupningsmaterial

anders_wester-2448
Anders Wester, AMA-expert, Svensk Byggtjänst.
Bevaka ämnen i artikeln

AMA Bestämmelser Konstruktion Säkerhet- och larmsystem
Fackområden

El & Tele Förvaltning Husbyggnad VVS
Mer i ämnet

Fler nyheter

FAKTA om det nya hissdirektivet

EU:s nya hissdirektiv (2014/33/EU) utfärdades 2014 och ska tillämpas från och med den 20 juni 2016. Det ersätter ett tidigare direktiv från 1995.

Det nya direktivet är ett av flera direktiv som har anpassats till ett gemensamt ramverk för produktlagstiftning i EU.

En skillnad jämfört med det gamla hissdirektivet är att det nya direktivet betonar de ekonomiska aktörernas ansvar för att hissar och säkerhetskomponenter uppfyller de grundläggande hälso- och säkerhetskraven.

Källa: Boverket
Fördjupningsmaterial

anders_wester-2448
Anders Wester, AMA-expert, Svensk Byggtjänst.