Varan har lagts till i varukorgen
Flera vinster med stadsnära odling
Utemiljö 2 maj 2016
frihamnen
Sedan 2011 jobbar Göteborgs Stad med att främja stadsnära odling, stadsbruk och jordbruk. Här är odlingen nere i Frihamnen. Foto: Göteborgs Stad
Odlingstrenden har blivit allt vanligare som en del i flera kommuners hållbarhetsarbete. I Göteborg har man sedan 2011 jobbat med odling i och omkring staden.

Under 2011, fick fastighetskontoret i Göteborg, ett politiskt uppdrag med uppgiften att stödja initiativ från odlingsintresserade grupper som vill starta och genomföra odlingsprojekt, så kallad stadsnära odling. Under 2014, kompletterades uppdraget, och man fick även uppdraget att utveckla den kommunala jordbruksmarken till ekologisk matproduktion.

I nuläget har man en årlig budget på totalt sju miljoner kronor. 

Vi jobbar från låda till hektar

– Vi säger att vi jobbar från låda till hektar och där ingår stadsnära odling, stadsbruk och jordbruk. Alla som vill ska kunna göra en odlingskarriär i Göteborg, säger Annette Gustavsson, ansvarig för projektet "Stadsnära odling" på Fastighetskontoret i Göteborg stad.

Befintliga odlingsområden

Stadsnära odling handlar om att skapa förutsättningar för privatpersoner att odla grönsaker, frukt, bär och blommor tillsammans på allmän plats. Något man hoppas ska bidra till ökad biologisk mångfald och att skapa kunskap och kontakt mellan generationer och människor från olika delar av världen. Hittills har man anlagt cirka 25 områden runt om i Göteborg.

– Odlingsytorna är mellan 2 och 8 kvadratmeter, i mark eller låda. Föreningen betalar ingen arrendeavgift utan genom att ta över skötseln av området genom ett skötselavtal, säger Annette Gustavsson.

Dessutom finns det ytterligare 43 befintliga odlingsområden i de mindre centrala delarna som är mycket större. Varje odlingslott är cirka 100 kvadratmeter.

– Där har föreningen ett arrendeavtal med fastighetskontoret och betalar en arrendeavgift för marken, berättar Annette Gustavsson.

Detta krävs för att börja odla

För att få starta upp ett odlingsområde oavsett vilken typ av område så krävs det att det finns en engagerad grupp människor som har bildat en odlarförening som är öppen för alla. Det måste även finnas tillgång till vatten på platsen och platsen ska vara bostadsnära eller i närheten av kollektivtrafik om det är ett större område med större odlingslotter.

– Vi ser gärna att man odlar i parker, intill lekplatser eller i stråk som folk går förbi. Ju mer publikt det är, desto mindre är risken för skadegörelse och desto tryggare upplevs platsen för invånarna, säger Annette Gustavsson.

Annette Gustavsson berättar att man i höst kommer att påbörja utbygganden av stadens första odlingsområde som funnits med redan i detaljplaneskedet.

– Det kommer att ligga i Gårdsten i norra delen av Göteborg. Där pågår ett planarbete för cirka 120 nya lägenheter och området kommer även att innehålla ett nytt odlingsområde och en ny park.

När det gäller eventuella vinster med den stadsnära odlingen så ser man framförallt att de är sociala.

Vinsterna med stadsodling är framförallt sociala

– Folk tar ansvar för sina områden, de engagerar sig och lär känna sina grannar. Odlingsområdet skapar en social mötesplats som inte bara odlarna har glädje av utan även andra eftersom vi alltid ser till att det finns sittplatser för förbipasserande att sätta sig ner.

Kommersiell odling genom stadsbruk

Med stadsbruk hoppas man skapa fler jobb och tillväxt i staden. Dessa odlingar är större än de stadsnära odlingarna och av kommersiell eller kollektiv karaktär (så kallat kluster). Staden går in och bereder marken, sätter upp eventuellt stängsel, drar in vatten och matchar marken mot intresserade aktörer.

Redan nu finns det ekologisk odling och matproduktion på ett par platser i och runt staden och dessa aktörer arrenderar allt från 700 kvadratmeter till 2 hektar.

Genom satsningen har man fram till idag skapat sex nya arbetstillfällen.

– Målet i år är att skriva avtal med ytterligare fyra nya arrendatorer som vill börja odla. För oss är det viktigt att skapa goda exempel som visar på att det finns en ekonomi i detta som kan skapa arbetstillfällen och öka den lokala matproduktionen i Göteborg.

Jordbruksmark

I samband med budgeten för 2014 fick Göteborg ett särskilt uppdrag att utveckla jordbruksmarken med tillhörande byggnader. Parallellt med detta pågår ett arbete att tillsammans med arrendatorerna se hur man kan påverka möjligheten att ställa om marken mot ekologisk matproduktion.

– Göteborgs kommun äger cirka 3000 hektar jordbruksmark. Det mesta är utarrenderat för olika ändamål såsom traditionellt jordbruk, hästhållning och diverse andra verksamheter. Vår önskan är att de gårdar som inte bedriver jordbruksverksamhet på sikt ska ställas om till ekologisk matproduktion där så är lämpligt. Detta kräver långsiktig planering och uthållighet. Det är än så länge i sin linda men det är ett arbete som har påbörjats, säger Annette Gustavsson.

På fastighetskontoret

Att fastighetskontoret har blivit så framgångsrika i sitt arbete med att stimulera odling beror till stor del på att det finns ett politiskt beslut bakom projektet och att man har en budget, menar Annette Gustavsson.

– I vårt uppdrag står det klart och tydligt att vi ska arbeta med att öka antalet odlings- och kolonilotter, se till att odlingsfrågan finns med redan från början i nya bostadsprojekt och att dela ut ekonomiska bidrag till föreningar som vill förverkliga odlingsprojekt. Detta gör att frågan är väl förankrad i organisationen och ingår som en del i våra ordinarie arbetsuppgifter och är lika viktig som alla andra uppdrag vi har på Fastighetskontoret, säger Annette Gustavsson.

FAKTA Projekt "Stadsbruk"

Stadsbruk är ett projekt finansierat av Vinnova och pågår fram till augusti 2016. Huvudpartner i projektet är SLU Alnarp, Xenofilia som är en privat aktör, Malmö stad, Göteborg stad, Kristianstad kommun och Växjö kommun. Syftet med projektet är att hitta nya affärsmodeller för att odla i staden som kan skapa nya jobb och integration. 

Bevaka ämnen i artikeln

Utemiljö Miljö Bostäder Hållbarhet
Fackområden

Anläggning Förvaltning Husbyggnad
Mer i ämnet

Fler nyheter

FAKTA Projekt "Stadsbruk"

Stadsbruk är ett projekt finansierat av Vinnova och pågår fram till augusti 2016. Huvudpartner i projektet är SLU Alnarp, Xenofilia som är en privat aktör, Malmö stad, Göteborg stad, Kristianstad kommun och Växjö kommun. Syftet med projektet är att hitta nya affärsmodeller för att odla i staden som kan skapa nya jobb och integration.