Varan har lagts till i varukorgen
Uppföljning av PBL 2015
Bestämmelser 3 jun 2016

Din webbläsare har inte stöd för all funktionalitet, uppgradera till en nyare version av Internet Explorer eller ladda ner Google Chrome, Edge, Safari eller Firefox.

  Boverkets uppföljning av PBL 2015 tar bland annat upp hur reglerna kring bygglovsbefriade åtgärder tillämpas.
  Varje år följer Boverket upp hur PBL, Plan- och bygglagen tillämpats och hur utvecklingen ser ut. Det blir ett viktigt instrument för regering, länsstyrelser, kommuner och andra som behöver analysera de aktuella trenderna och tendenserna. Uppföljningen av PBL 2015 har tre huvudteman – bygglovsbefriade åtgärder, strandskydd och landsbygdsutveckling i strandnära läge.
  Mattias Elander Forsgren
  Redaktör Husbyggnad och Förvaltning

  När det gäller bygglovsbefriade åtgärder handlar det främst om komplementbyggnader, så kallade Attefallshus men även om takkupor och vissa typer av tillbyggnader.

  Uppföljningen visar att ungefär hälften av landets byggnadsnämnder, 52 procent, tycker att lagstiftningen är lätt att tolka medan de andra 48 procenten upplever svårigheter med att tillämpa lagarna. Ett generellt upplevt problem är att många sökanden inte förstår att även om det inte handlar om bygglov, så innebär ändå en ansökan prövning av ärendet och krav på handlingar. Många byggherrar förstår inte heller att det krävs startbesked innan bygget får sättas igång.

  Flertalet av kommunernas byggnadsnämnder efterlyser därför bättre och tydligare information och en gemensam vägledning som sammanfattar regler och rättspraxis.

  Strandskydd

  Sedan 2009 har kommunerna generellt befogenhet att häva strandskyddet vid antagande av detaljplaner. Antalet upphävanden har sedan dess legat runt 230 per år och 2015 blev inget undantag med 227 fall. Viss kritik riktas ändå mot kommunernas sätt att hantera frågorna – det rör sig främst om hur de motiverar skälen för upphävande men även om påverkan på växter och djur och tillämpningen av fri passage.

  Landsbygdsutveckling i strandnära läge (LIS)

  För att öka det lokala och regionala inflytandet över strandskyddet är det sedan 2012 möjligt att ansöka om stöd till planeringsåtgärder för landsbygdsutveckling i strandnära lägen, LIS.

  Under 2015 har strandskyddet upphävts i totalt 16 detaljplaner med hänvisning till lagen, vilket är en marginell ökning jämfört med tidigare år. När det gäller effekten av LIS konstateras det att resultatet inte blivit så omfattande som tänkt. Det finns också stora problem med tolkning och tillämpning och precis som när det gäller bygglovsbefriade åtgärder efterfrågas tydligare gemensam vägledning.

  Trender

  Vid sidan av de prioriterade områdena tittar Boverket också på trender i tillämpningen av PBL:

  ·        Rullande översiktsplanering

  ·        Aktualitetsprövning och sammanfattande redogörelse

  ·        Ändring av detaljplan

  ·        Flyktingsituationen 2015

  ·        Kommunerna och bostadsförsörjningen

  ·        Fler studentbostäder

  ·        Tidsbegränsade bygglov

  ·        Bygglovsplikt och prövning av tillbyggnader som ändras

  ·        Teleslinga och dörröppnare

  Bland de nio spaningar som gjorts finns bland annat frågan om rullande översiktsplanering. Många kommuner efterlyser en modell för att uppfylla kravet på att hålla översiktsplanen aktuell och ett tiotal arbetar i en pilotgrupp för att testa den så kallade ÖP-modellen. Den lanserades av Boverket förra sommaren som ett förslag till hur översiktsplanen kan byggas upp, framför allt när det gäller vilka begrepp som är lämpliga att använda såväl i text som på karta.  Än så länge är erfarenheterna positiva från de deltagande kommunerna.

  När det kommer till frågan om kommunerna och bostadsförsörjningen menar kommunerna överlag att PBL inte är det som bromsar utan att det snarare handlar om bristande ekonomiska resurser och enahanda satsningar på de större kommunerna från banker och byggbolag.

  Till sist konstateras också att de lagändringar som gjorts de senaste åren för att främja byggandet av studentbostäder skulle behöva undersökas noggrannare för att ta reda på hur stort tillskottet egentligen blivit.

   

   

  Fördjupningsmaterial

  Mattias Elander Forsgren
  Redaktör Husbyggnad och Förvaltning
  Bevaka ämnen i artikeln

  Bestämmelser Lov och tillsyn
  Fackområden

  Husbyggnad
  Fler nyheter

  Fördjupningsmaterial