Varan har lagts till i varukorgen
Här är byggreglerna som gäller från juli
Bestämmelser 22 jun 2016
BBR sju
Boverkets nya byggregler träder i kraft den 1 juli. Foto: Anders Wester/Viktor Ginner
Från den 1 juli gäller flera ändringar i Boverkets byggregler, BBR. Småbostäder i grupp och brandskydd i förskolor är exempel på områden som berörs. Nya föreskrifter för tillfälliga anläggningsboenden träder i kraft samtidigt.

Lagom till månadsskiftet börjar de nya reglerna gälla. Det handlar om BBR 23 som innebär ett flertal ändringar av Boverkets byggregler.

Syftet med många av ändringarna är främst att förtydliga sådant som kan upplevas som oklart idag, enligt Kerstin Hannrup som är utredare på Boverket.

kerstin-hannrup-webb Kerstin Hannrup. Foto: Boverket

– En del är saker som vi tidigare har haft på vår kunskapsbank men som nu fått mer av formell status i form av föreskrifter eller allmänna råd, säger Kerstin Hannrup.

Nyheter för ombyggnad

Bland annat finns nyheter i första avsnittet som handlar om ombyggnad och ändring av byggnad. Här handlar det inte om höjda krav. I stället är de nya reglerna tänkta som förtydlinganden som ska ge en mer enhetlig tillämpning. 

Det rör sig exempelvis om vilka krav som gäller vid ombyggnad samt vad som faktiskt menas med "ändrad användning" och "tillbyggnad".

Även det så kallade förvanskningsförbudet förtydligas. En del allmänna råd stryks eftersom de endast upplyser om vad som gäller enligt lag och förordning.

Fler ska dela utrymmen

I avsnitt tre finns ändringar i fråga om småbostäder i grupp för till exempel nyanlända eller ungdomar. Förändringarna innebär att flera boende kan dela på gemensamma utrymmen som till exempel kök. Detta har tidigare bara varit möjligt för studentbostäder.

Nu kan alla bo på korridor

– Nu kan alla bo på korridor och det är alltså inte bara studenter som har den förmånen. Tanken är att underlätta möjligheterna för personer som normalt kan ha det svårt att komma in på bostadsmarknaden, säger Kerstin Hannrup.

De här reglerna ska även ge lägre kostnader. Boverkets utredning visar att den nya modellen kan ge besparingar på uppåt 150 000 kronor per bostad, jämfört med om samtliga funktioner funnits i varje lägenhet.

Brandskydd på nattis

I avsnitt fem görs ändringar som handlar om brandskydd för förskolor som bedrivs på obekväm arbetstid, så kallat nattis. Verksamheten ska nu ha samma brandskydd som barnomsorg under dagtid men med ett antal kompletteringar.

Bland annat ska det finnas ett automatiskt brand- och utrymningslarm, samt nödbelysning. Reglerna kring brandcellsindelning ändras också något.

Det är inte bara de förändrade byggreglerna som träder i kraft den 1 juli. Från samma tidpunkt gäller även nya föreskrifter och allmänna råd för tillfälliga anläggningsboenden, ATA, vilket Svensk Byggtjänst berättat om tidigare.

Parallellt har det även beslutats att övergångsbestämmelserna för bly i tappvatten förlängs till den 1 juli 2017.

FAKTA Då träder ändringarna i kraft

  • Ändringarna träder i kraft den 1 juli 2016, och avsnitt 1 i dess nya lydelse ska börja gälla för bygglovsansökningar och anmälningsärenden som kommer in till byggnadsnämnden från och med den 1 juli 2016.
  • För arbeten som varken kräver bygglov eller anmälan tillämpas de nya reglerna om arbetena är påbörjade efter den 1 juli 2016.
  • För ändringarna i avsnitt 3, 5 och 6 anges däremot i övergångsbestämmelser att för bygglovsansökningar och anmälningsärenden som kommer in till byggnadsnämnden före den 1 juli 2017 får äldre bestämmelser användas.
  • För arbeten som varken kräver bygglov eller anmälan får äldre bestämmelser tillämpas om arbetena påbörjas innan den 1 juli 2017.
  • Ytterligare förslag på ändringar är just nu ute på remiss. Förslagen kan träda i kraft i höst samt nästa år och blir i så fall BBR 24 respektive 25.
Källa: Boverket
Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Bestämmelser Bostäder Brand Juridik Lov och tillsyn Samhällsplanering Vatten och avlopp
Fackområden

Förvaltning Husbyggnad VVS
Mer i ämnet

Fler nyheter

FAKTA Då träder ändringarna i kraft

  • Ändringarna träder i kraft den 1 juli 2016, och avsnitt 1 i dess nya lydelse ska börja gälla för bygglovsansökningar och anmälningsärenden som kommer in till byggnadsnämnden från och med den 1 juli 2016.
  • För arbeten som varken kräver bygglov eller anmälan tillämpas de nya reglerna om arbetena är påbörjade efter den 1 juli 2016.
  • För ändringarna i avsnitt 3, 5 och 6 anges däremot i övergångsbestämmelser att för bygglovsansökningar och anmälningsärenden som kommer in till byggnadsnämnden före den 1 juli 2017 får äldre bestämmelser användas.
  • För arbeten som varken kräver bygglov eller anmälan får äldre bestämmelser tillämpas om arbetena påbörjas innan den 1 juli 2017.
  • Ytterligare förslag på ändringar är just nu ute på remiss. Förslagen kan träda i kraft i höst samt nästa år och blir i så fall BBR 24 respektive 25.
Källa: Boverket
Fördjupningsmaterial