Varan har lagts till i varukorgen

Nya lagar och förordningar från 1 januari 2016

Bestämmelser 18 jan 2016
Rosenbad och riksdagshuset i Stockholm
Många av de nya och ändrade lagar och förordningar som trädde i kraft vid årsskiftet påverkar byggsektorn. Foto: Olandsfokus
Från och med årsskiftet har samhällsbyggnadssektorn fått ett stort antal nya och ändrade lagar och förordningar att följa.

Statsrådsberedningen har presenterat en kort sammanfattning av de viktigare lagar och förordningar som träder i kraft inför årsskiftet 2015/2016. En hel del av dessa påverkar samhällsbyggnadssektorn.

Rot och rut

Både rot och rutavdragen har försämrats vid årsskiftet. Taket för rut-avdraget halveras till 25 000 kronor per person och år för dem som inte har fyllt 65 år vid årets ingång. För rot-avdraget har taket behållits men subventionsgraden vid köp av rot-tjänster har sänks från 50 till 30 procent.

Omgivningsbuller

Miljöbalken har ändrats genom SFS: 2015:670 i fråga om omgivningsbuller. Syftet är att trygga verksamhetsutövares rättssäkerhet vid prövning av ett nytt eller ändrat tillstånd för miljöfarlig verksamhet, i sådana fall där bostäder har tillkommit i närheten av verksamheten.

Underlag för beslutet var regeringens proposition 2014/15:122 Nya steg för en effektivare plan- och bygglag och ökad rättssäkerhet för verksamhetsutövare vid omgivningsbuller.

En effektivare plan- och bygglag

Proposition 2014/15:122 innehöll, som rubriken antyder, även en hel del förslag till ändringar i plan- och bygglagen som införts genom SFS: 2015:668. Ändringarna innebär bland annat att:

  • förfarandet att upphäva så kallade tomtindelningar förenklats
  • bestämmelserna om detaljplanernas genomförandetid förtydligats
  • reglerna om hur markanvisningar och exploateringsavtal ska redovisas under detaljplaneprocessen har samordnats
  • kretsen av personer som får överklaga ett beslut om startbesked har utökats
  • bestämmelserna hur beslut om lov och förhandsbesked ska expedieras har ändrats
  • nya krav införs som reglerar byggnadsnämndens handläggning av sådana takkupor som har undantagits från krav på bygglov.

Anmälan för att bygga takkupor

Regeringen har beslutat om en ändring av plan- och byggförordningen som innebär att det krävs en anmälan till den kommunala byggnadsnämnden för att bygga en sådan takkupa som har undantagits från krav på bygglov. Kravet gäller inom områden som omfattas av en detaljplan eller som utgör sammanhållen bebyggelse av viss omfattning. Det krävs dock inte någon kontrollansvarig vid byggandet av sådana takkupor.

Ny instansordning för va-målen

Från och med årsskiftet ska sådana tvister som tidigare prövats av Statens va-nämnd i stället prövas i mark- och miljödomstol som första instans. Att va-målen nu ska handläggas vid fem regionalt lokaliserade mark- och miljödomstolar ska förhoppningsvis innebära lägre kostnader både för fastighetsägare och kommuner.

Beslut om personalliggare

En för samhällsbyggnadssektorn viktig lag som inte finns med i Statsrådsberedningens sammanställning är att personalliggare ska finnas på nästan alla byggarbetsplatser i Sverige från och med den 1 januari 2016. Under första halvåret 2016 kommer Skatteverket dock att vara återhållsamma med att ta ut kontrollavgifter.

Lättare att etablera anläggningsboenden

Statsrådsberedningen har i sin sammanställning inte heller tagit med de ändringarna i plan- och byggförordningen som regeringen beslutade om i december och som innebär lättnader i reglerna för vissa anläggningsboenden. Lättnaderna gäller sådana boenden som drivs av, eller på uppdrag av, Migrationsverket och som ska användas av asylsökande under en begränsad tid.

De ändrade reglerna har införts genom SFS 2015:934 och kan tillämpas från den 1 januari 2016.

Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Bestämmelser
Fackområden

Anläggning El & Tele Förvaltning Husbyggnad VVS
Mer i ämnet

Fler nyheter

Fördjupningsmaterial