Varan har lagts till i varukorgen

Lufttätheten i byggnader varierar över året

Produktion 21 jan 2016
termografering
Luftläckage spårades med hjälp av värmekamera från Flir. Foto: Flir (Bilden hämtad från ett annat tillfälle) 
Lufttätheten i trähus varierar på ett årstidsbundet sätt medan läckaget hos betonghus ökar med tiden. Det är slutsatserna från en studie som gjorts vid Chalmers och SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

Chalmers och SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut har genomfört en studie för att ta reda på om lufttätheten hos byggnader varierar över året. Mätningar har gjorts i tre byggnader, två trähusvillor och ett betonghus. Resultaten redovisas i SBUF rapport 12780 "Lufttäthetens variation över året".

Orsak och samband

Det är viktigt att veta vad som påverkar den uppmätta tätheten. Ofta finns det ett lufttäthetskrav som en byggnad ska uppfylla och då är det intressant att veta om och hur den uppmätta lufttätheten hos en byggnad påverkas av när på året man mäter lufttätheten.

Om otätheterna varierar under året är det något som bland annat påverkar energianvändning, komfort och fuktsäkerhet.

För att kunna åstadkomma en så god lufttäthet som möjligt krävs både kunskap om otätheterna och vad som påverkar dem.

Resultat

Klimatskärmens lufttäthet i de tre utvalda objekten provades enligt europastandard EN 13829:2000, som är den vanligaste metoden att mäta lufttäthet i en byggnad. Mätningar gjordes både på sommaren och på vintern.

Trähus

Det visade sig att trähusen var som mest otäta under den kalla delen av året och som tätast på sommaren. Tätheten påverkades av den relativa fuktigheten i inomhusluften. När fuktigheten i inomhusluften var hög blev huset tätare. Orsaker kan vara rörelser i stomme och skrivmaterial som sväller eller krymper mot plastfolien. Det gick inte att säkerställa samma samband gentemot relativ fuktighet i utomhusluften, utetemperatur och innetemperatur.

Betonghus

I betonghuset genomfördes mätningar vid sex olika tillfällen. Dessa visade att lufttätheten succesivt försämrades. De största läckage som hittades var:

  • anslutning mellan fönsterkarm och fönsterbåge
  • golvvinkel
  • rörschakt i badrummet.

Orsaker kan vara sprickor i mjuka fogmaterial samt krympsprickor i gjutskarvar. Forskarna bakom rapporten anser att det finns behov av att följa upp fogarnas beständighet och hur dessa ändras över tiden.

Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Produktion Projektering Teknik
Fackområden

Förvaltning Husbyggnad VVS
Mer i ämnet

Fler nyheter

Fördjupningsmaterial