Varan har lagts till i varukorgen
Förslag till ändring av Boverkets byggregler
Bestämmelser 12 jan 2016
Takkupor
Boverket föreslår ändringar i byggreglerna som ska förtydliga kraven vid ombyggnad. Foto: Ulf Söderlund
I Boverkets remiss med förslag till ändringar i Boverkets byggregler, BBR, föreslås bland annat tydligare regler för ombyggnad och ökad flexibilitet vid utformning av små lägenheter.

Boverket har lämnat ut en remiss med förslag till ändringar i Boverkets byggregler, BBR. Verket vill ha in synpunkter på förslaget samt på tillhörande konsekvensutredning senast onsdagen den 9 mars 2016.

Den övergripande ambitionen med de föreslagna ändringarna är att reglerna ska bli tydligare. Otydliga regler kan leda till ineffektivitet, och det finns därför samhällsekonomiska vinster med att utforma reglerna så att det skapas en förutsägbarhet och transparens för alla berörda parter.

Föreslagna ändringar

I remissen föreslår Boverket ändringar i avsnitt:

  • l Inledning
  • 3 Tillgänglighet, bostadsutformning, rumshöjd och driftutrymmen
  • 5 Brandskydd
  • 6 Hygien, hälsa och miljö.

De ändrade reglerna är tänkta att gälla från den l juli 2016, med en övergångsperiod på ett år. För ändringarna i avsnitt l bedömer Boverket att det inte behövs någon övergångsperiod.

Ändring och ombyggnad

Boverket föreslår att reglerna i avsnitt l för ändring av byggnader förtydligas, det gäller särskilt reglerna för ombyggnad. I avsnittet förtydligas också innebörden av varsamhetskravet och särskilt värdefull byggnad.

En del allmänna råd stryks då de endast upplyser om vad som gäller enligt lag och förordning.

Bostadsutformning

I avsnitt 3 föreslås bland annat ändringar som ökar möjligheterna att dela gemensamma utrymmen, till exempel hygienrum och kök. Förslaget gäller alla bostäder avsedda för en person.

Kopplat till den utvidgade bestämmelsen om gemensamma utrymmen föreslås följdändringar i avsnitt 6 som berör:

  • vädring
  • dagsljus
  • utblick.

Krav på plats för hemarbete utgår då det inte längre är tidsenligt. När det infördes var tanken att det skulle finnas plats för symaskin. I dag handlar hemarbete oftast om att använda bärbar dator, och den kan man ställa upp på köksbordet. Även krav på parsäng i olika typer av bostäder förtydligas och lindras.

Brandskydd i barnomsorg

I avsnitt 5 föreslås bland annat ändrade regler om brandskydd för barnomsorg under kvälls- och nattetid. Genom att den del som används som övernattning utförs i egen brandcell får personalen längre tid att utrymma alla barn.

Bly i tappvatten

År 2014 infördes en ny regel om bly i tappvatten. Efter att branschen pekat på svårigheter med att få fram nya material, samt att få dessa material godkända och testade enligt den europeiska standarden EN 15664, föreslår Boverket att övergångsbestämmelsen för denna regel förlängs med ett halvår fram till l januari 2017.

Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Bestämmelser Bostäder Lov och tillsyn Renoveringar Vatten och avlopp
Fackområden

Förvaltning Husbyggnad VVS Renovering
Mer i ämnet

Fler nyheter

Fördjupningsmaterial