Varan har lagts till i varukorgen
Elektronisk upphandling sparar pengar
Upphandling 14 jan 2016
pc_elena-elisseeva_740x413
Elektronisk kommunikation vid upphandling spar pengar. Foto: Elena Elisseeva
En majoritet av upphandlande myndigheter tror att de kan minska sina kostnader för offentlig upphandling om de använder elektronisk kommunikation. Det visar en forskningsrapport som Konkurrensverket beställt.

Cirka 85 procent av upphandlande myndigheter använder sig idag av elektronisk kommunikation när de annonserar sina upphandlingar.

EU:s upphandlingsdirektiv

EU:s nya upphandlingsdirektiv som antogs i februari 2014 ställer krav på elektronisk kommunikation vid upphandling. Genom direktiven införs obligatoriska bestämmelser om elektronisk upphandling (e-upphandling) där huvudregeln är att kommunikation och informationsutbyte ska ske med hjälp av elektroniska medel för kommunikation. E-upphandling lyfts även som en prioriterad fråga i regeringens e-förvaltningsstrategi.

Uppdragsforskningsrapport

Rapporten "Elektronisk upphandling – En analys av fördelar, nyttor, utmaningar och hinder" kartlägga nyttor och kostnader av införandet av elektronisk upphandling för såväl upphandlande myndigheter som leverantörer.
Av de upphandlande myndigheter som infört e-upphandling upplever en majoritet (70 procent) att e-upphandling medfört besparingar. Generellt bedöms besparingar vid övergång till e-upphandling vara högre för upphandlande myndigheter som har infört en plattformslösning jämfört med de som har en dokumentbaserad lösning.

Rapporten har gjorts av Anne Engström och Åsa Wallström vid Luleå tekniska universitet samt Esmail Salehi-Sangari vid Kungliga Tekniska Högskolan, KTH, i Stockholm på uppdrag av Konkurrensverket.

Enkät bland offentliga upphandlare

En enkät bland kommuner, landsting och statliga myndigheter visar att närmare 85 procent av upphandlande myndigheter redan använder någon form av elektronisk kommunikation vid genomförandet av annonserade upphandlingar. De upphandlande myndigheterna bedömer att övergången till e-upphandling framförallt har medfört följande förändringar: effektiviteten och transparensen i upphandlingsprocessen har ökat, risken för ofullständiga anbud har minskat och den totala tidsåtgången per upphandling har minskat.

Majoriteten upplever att e-upphandling medfört besparingar. Såväl de upphandlande myndigheterna som deras leverantörer ser positivt på den framtida utvecklingen av offentlig e-upphandling och tror att utvecklingen går mot en förenklad och helt elektronisk upphandlingsprocess.

Nationell databas

Det stöd som upphandlande myndigheter tycker är viktigast är att de erbjuds en kostnadsfri nationell databas där alla förekommande upphandlingar finns samlade, stöd och experthjälp i e-upphandlingsfrågor, utformning av mallar för exempelvis förfrågningsunderlag och utvärderingsmodeller samt kostnadsfria utbildningar i e-upphandling.

 

Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Upphandling
Fackområden

Anläggning El & Tele Förvaltning Husbyggnad VVS
Fler nyheter

Fördjupningsmaterial