Varan har lagts till i varukorgen
Rekommendationer för vägbelysning ses över
Belysning 18 feb 2016
459421-traffic-on-night-road-junction
Det långsiktiga målet är att det framöver ska finnas mer vetenskapliga rekommendationer för vägbelysning. Foto: Michail Kokhanchikov
Kraven på energieffektivitet för vägbelysning ökar. Men det behövs mer kunskap och nya rekommendationer. I en ny rapport från Statens väg- och transportforskningsinstitut har forskarna studerat vilka metoder som kan användas för att utvärdera vägbelysning.

Det vetenskapliga underlaget för de nu gällande riktlinjerna och rekommendationerna för vägbelysning är svagt, menar man på Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI. Det finns skäl för att se över de gällande rekommendationerna och standarderna.

Överdimensionerad vägbelysning

En minskad energianvändning kan åstadkommas med nya energieffektiva ljuskällor eller genom att sänka nivåerna för belysningen. Detta kräver dock en revidering av gällande riktlinjer. Idag saknas till exempel kunskap om sambanden mellan trafikanters behov och de visuella förhållandena, med andra ord kan vägbelysningen många gånger vara överdimensionerad.

Tre möjliga metoder för utvärdering av vägbelysning föreslås:

• Synbarhet och upptäckbarhet av fotgängare
• Bländning, visuellt obehag och visuell upplevelse
• Subjektiv upplevelse

Val av vägbelysningsklass föreslagen

Den nyligen publicerade tekniska rapporten CEN/TR 13201-1, omfattar belysning för både vägar och gator för motorfordon och för gång- och cykelvägar. För att undersöka möjligheterna att införa denna metod i Sverige gjordes en litteraturstudie om riktlinjer och kriterier för vägbelysning, med syfte att identifiera kriterier som har ett vetenskapligt stöd.

Litteraturgenomgången kompletterades med en workshop där kriterier för vägbelysning diskuterades av inbjudna experter från de nordiska länderna. Litteraturstudien och workshopen utgör första och andra delen i ett trestegsprojekt som syftar till att ta fram ett underlag för en möjlig revidering av gällande riktlinjer.

Inget utrymme för tolkningar

Framtida riktlinjer bör ha en tydligare förankring i vetenskapliga studier och att de ska vara enkla att förstå och använda. De ska vara tydligt formulerade och inte ge utrymme för tolkningar. Faktorer som bör vägas in vid framtagandet av nya riktlinjerna är trafikanternas behov, energiåtgång och kostnader.

När det gäller energiåtgång behöver man ta fram riktlinjer för dimring och adaptiv belysning. När det gäller valet av vägbelysningsklass bör man ta hänsyn till exempelvis trafikflöde, trafiksammansättning, separering av körbanor och omgivande ljus.

Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Belysning Utemiljö Vägar och gator Energi
Fackområden

Anläggning El & Tele
Mer i ämnet

Fler nyheter

Fördjupningsmaterial