Varan har lagts till i varukorgen
Högfluorerade ämnen

Preliminära riktvärden ska underlätta riskbedömning

grundvatten
Sveriges geotekniska institut, SGI, har tagit fram preliminära riktvärden för bedömning av PFAS-föroreningar i mark och grundvatten. Foto: Mostphotos
SGI har tagit fram preliminära riktvärden för högfluorerade ämnen, PFAS. Något som kan användas vid bedömning av miljö- och hälsorisker av områden som är förorenade med PFAS.

Statens geotekniska institut, SGI, har fått i uppdrag av regeringen att ta fram preliminära riktvärden för högfluorerade ämnen, PFAS. De riktvärden man föreslår är ett viktigt stöd i länsstyrelsernas, kommunernas och konsulters arbete med att bedöma risker för PFAS-föroreningar i mark och grundvatten.

michael pettersson Michael Pettersson, miljökemist på SGI. Foto: SGI

– Våra resultat kan dessutom användas för åtgärdsbedömningar och i tillsynsmyndigheternas prioriteringar mellan olika förorenade objekt, säger Michael Pettersson, miljökemist på SGI och ansvarig för utredningen.

Innehåller cancerframkallande ämnen

Förekomsten av högfluorerade ämnen, så kallade PFAS, har blivit allt vanligare på senare tid. Bland annat har dricksvattentäkter i Kallinge, Tullinge och Uppsala kommun konstaterats vara förorenade med perfluoroktansulfonat, PFOS, som i dag bedöms vara den farligaste ur hälsosynpunkt och som misstänks vara cancerframkallande.

Riktvärden för markanvändning

I publikationen ger SGI följande förslag på preliminära riktvärden för mark och för grundvatten. För mark har två riktvärden beräknats, ett för känslig markanvändning och ett för mindre känslig markanvändning. Känslig markanvändning innebär att marken kan användas för bostäder, skolor och liknande. Mindre känslig markanvändning innebär att skyddet av människor och miljö är mindre omfattande än för känslig markanvändning. Det kan vara mark som kan användas för kontor, handel, industri, trafikanläggningar och liknande.

För känslig markanvändning är riktvärdet 0,003 mg PFOS/kg TS och styrs av skyddet av markmiljö. För mindre känslig markanvändning är riktvärdet 0,020 mg PFOS/kg TS och styrs av skyddet av grundvatten som en naturresurs.

Riktvärdet för grundvatten har tagits fram baserat på känslig markanvändning. Det är 0,045 μg PFOS/l och styrs av skyddet av grundvatten som en naturresurs.

Konsekvenser av överskridning

Om halterna av en förorening i mark eller grundvatten inom ett förorenat område överskrider riktvärdena visar det på att det kan det finnas en risk antingen idag eller i framtiden.

Det man bör tänka på är att i riktvärdena ingår flera exponeringsvägar och värdena är satta för att skydda människor och miljö inom och utanför det förorenade området (ytvattenmiljö, våtmarksmiljö, grundvatten). Så även om halterna inom det förorenade området överskrider riktvärdena behöver det inte innebära att exponering i praktiken sker och att risker i praktiken föreligger för alla eller ens några exponeringsvägar och skyddsobjekt.

Indikation på ytterligare utredning

Man kan, på samma sätt som när man använder preliminära riktvärden för andra ämnen, använda ett överskridande som en indikation på att en åtgärd behövs om man inte har ytterligare information eller utredningar som visar på andra fakta. Man kan också se det som en indikation på att riskerna bör utredas ytterligare.

Det finns ett stort behov av preliminära riktvärden för fler PFAS-föreningar

I de fall, då PFOS påträffats i mark eller grundvatten med halter över föreslagna riktvärden, behövs troligen en fördjupad riskbedömning, och i en sådan behöver sannolikt även risker förknippade med övriga PFAS-föreningar utredas.

Behov av ytterligare riktvärden

Anledningen till att inte riktvärden för fler ämnen som exempelvis perfluoroktansyra, PFOA, tagits fram är främst att det saknas dataunderlag för de flesta andra högfluorerade ämnena.

– Det finns ett stort behov av preliminära riktvärden för fler PFAS-föreningar, men först behöver vi mer kunskap, säger Michael Pettersson. Med riktade insatser borde det vara möjligt att fylla kunskapsluckorna och utarbeta fler riktvärden under de kommande åren. I nuläget ser vi ändå anledning till försiktighet och sätter riktvärden utifrån perspektivet att minska riskerna för människa och miljö.OM PFAS

Perfluorerade ämnen PFAS är en typ av föreningar som är både fett- och vattenavvisande och används i många sammanhang, exempelvis i rengöringsmedel som fönsterputs, golvpolish och i brandskum. Ämnena har en förmåga att ansamlas i levande organismer och orsaka toxiska effekter. De är vitt spridda i miljön och återfinns i såväl människor och djur, som i sjöar och dricksvatten.

Källa: Svensk Vatten
Bevaka ämnen i artikeln

Vatten och avlopp Miljö
Fackområden

Anläggning
Mer i ämnet

Fler nyheter

OM PFAS

Perfluorerade ämnen PFAS är en typ av föreningar som är både fett- och vattenavvisande och används i många sammanhang, exempelvis i rengöringsmedel som fönsterputs, golvpolish och i brandskum. Ämnena har en förmåga att ansamlas i levande organismer och orsaka toxiska effekter. De är vitt spridda i miljön och återfinns i såväl människor och djur, som i sjöar och dricksvatten.

Källa: Svensk Vatten