Varan har lagts till i varukorgen
Förslag till loggbok för byggprodukter
Bestämmelser 22 feb 2016
loggbok och byggarbetsplats
Det kan bli aktuellt med lagkrav på loggbok för vissa byggnadsverk. Foto: Ulf Söderlund
Boverket föreslår att krav på ett dokumentationssystem för byggprodukter vid nybyggnation införs genom en ny lag. Kravet ska till att börja med bara gälla för vissa typer av byggnadsverk.

Boverket har på uppdrag av regeringen analyserat förutsättningar för att införa ett nationellt system för dokumentation av byggprodukter i byggnadsverk, så kallad loggbok. Verket föreslår nu, i samråd med Kemikalieinspektionen, Naturvårdsverket, Trafikverket och Transportstyrelsen att det ska införas ett sådant system. Redan i dag tangerar delar av befintlig lagstiftning kravet på loggbok. Det förekommer även krav på dokumentation av byggprodukter i olika certifieringssystem och det görs i många fall även på frivillig väg.

Loggbok

Syftet med en loggbok är att få ett bättre kunskapsunderlag och en ökad spårbarhet för de produkter och material som använts i byggnadsverk, inklusive farliga ämnen. Det skulle:

 • främja människors hälsa
 • underlätta hållbar användning av naturresurser
 • minimera miljöbelastningen
 • minska samhällskostnader för framtida inventeringar.

Vissa typer av byggnadsverk

Det förslag som Boverket nu lämnat innebär att loggbok ska tas fram och användas för vissa angivna byggnadsverk. Det gäller:

 • vissa vägar och järnvägar
 • byggnader som innehåller lokaler för
  • förskola, skola eller liknande verksamhet
  • vård eller omsorg
 • större byggnader som innehåller
  • kontor
  • bostäder.

Loggboken ska upprättas vi uppförandet av byggnadsverket och uppdateras varje gång det görs en väsentlig förändring.

Innehåll och utformning

Byggherren ska själv kunna välja vilket loggbokssystem som ska användas, bara vissa grundläggande krav uppfylls. Dessa framgår inte av författningsförslaget. Där sägs att regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer ska få meddela föreskrifter om:

 • vilka produkter som ska dokumenteras
 • vilka uppgifter om produkterna som ska ingå
 • den närmare utformningen av loggboken.
Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Bestämmelser Bostäder Lokaler Rälsarbete Vägar och gator
Fackområden

Anläggning Förvaltning Husbyggnad VVS
Fler nyheter

Fördjupningsmaterial