Varan har lagts till i varukorgen
Fastighetsägares ansvar för dagvattenhantering
Bostäder 6 dec 2016
Vattensamling med risk för inträngning i källare med översvämning som resultat.
Det är viktigt att fastighetsägarna förstår sitt ansvar och sina möjligheter om det blir källaröversvämningar. Foto: Fredrico Candoni
Källaröversvämningar på grund av klimatförändringar är ett ökande problem i Sverige. I rapporten ”Fastighetsägarnas ansvar och möjligheter att förebygga översvämningsskador” belyses frågan.

I rapporten "Fastighetsägarnas ansvar och möjligheter att förebygga översvämningsskador" tittar man på ansvar och möjligheter för fastighetsägare att förebygga översvämningsskador med en genomgång av gällande lagar och regelverk. Man visar också på åtgärder för att minska eller eliminera översvämningsrisker.

Översvämning innebär omfattande arbete

För fastighetsägare som drabbas av källaröversvämningar kan det betyda omfattande arbete med att riva ut vattenskadat material för att kunna torka ut och säkerställa den drabbade byggnaden.

Fastighetsägarnas kunskap

I många fall är fastighetsägarnas kunskap om skyldigheter man har som ansluten till kommunal VA-anläggning bristfällig. Det är inte alltid säkert att fastighetsägaren vet hur anslutningar till det allmänna VA-nätet är utförda och de känner inte till funktion och kondition hos de servisledningar som går mellan huset och anslutningspunkten.

Fastigheternas VA-anslutning regleras via bland annat miljöbalken, lagen om allmänna vattentjänster (2006:412) och VA-huvudmannens ABVA samt olika försäkringsvillkor. Fastighetens anslutning till det kommunala VA-ledningsnätet ska enligt ABVA vara utförd med "rätt vatten till rätt ledning".

Olika typer av översvämningar

Normalt skiljer man mellan fyra olika typer av översvämningar:

  • Vatten tränger in via fastighetens spill- eller dagvattensystem
  • Ytledes inträngande vatten genom garageort, källarfönster, ventilationsventiler etc
  • Inträngande vatten genom grundmur eller källargolv
  • Utströmmande vatten från läckande vatteninstallationer

Förebyggande av översvämningar

Det finns ett antal åtgärder att vidta för att minska antalet översvämningar. Förebyggande åtgärder redovisas med utgångspunkt dels från de riktlinjer som finns i allmänna bestämmelser för vatten och avlopp (ABVA) dels beroende på vad som orsakat översvämningen.

Exempel på åtgärder:

  • Se till att avloppet inte används som sopnedkast
  • Kontrollera att vatteninstallationerna är korrekt utförda och anslutna till rätt ledning
  • Risk för översvämning genom dämning (baktryck) i ledningsnätet kan minskas eller elimineras med rätt utförd installation av bakvattenventiler eller låsbara golvbrunnar
  • Undvika att förvara lösöre som är värdefullt eller fuktkänsligt i källare
  • Översvämningar via inträngande vatten från markytan kan förhindras genom förändring av marklutningar, invallning och pumpning av vatten från lågpunkter

Hantering av källaröversvämningar i andra länder

I rapporten finns också information från Danmark och Tyskland när det gäller villkor för fastighetsägarnas anslutning till kommunala VA-anläggningar. I Tyskland anger huvudmannen klart vilka förutsättningar som gäller, med dämningsnivåer i ledningsnätet utanför fastigheten. De danska riktlinjerna klargör minimifunktioner för ledningsnätet, förutsättningar delges varje fastighetsägare och styr fastighetens avledning av spillvatten.

FAKTA

Det är Länsförsäkringar i Skåne och Svenskt vatten utveckling (SVU) som står bakom rapporten "Fastighetsägarnas ansvar och möjligheter att förebygga översvämningsskador". Författare till rapporten är Jonas Backö och Ulf Lundblad, Sweco Environment AB samt Anders Håkansson, LF Skåne

Bevaka ämnen i artikeln

Bostäder Lokaler Vatten och avlopp
Fackområden

Anläggning Förvaltning VVS
Mer i ämnet

Fler nyheter

FAKTA

Det är Länsförsäkringar i Skåne och Svenskt vatten utveckling (SVU) som står bakom rapporten "Fastighetsägarnas ansvar och möjligheter att förebygga översvämningsskador". Författare till rapporten är Jonas Backö och Ulf Lundblad, Sweco Environment AB samt Anders Håkansson, LF Skåne