Varan har lagts till i varukorgen

Bättre mätningar ger koll på ekonomi och resurser

Renoveringar 23 dec 2016
okad-kunskap-for-att-na-energimalen
Byggentreprenörens tillgång till data om resursförbrukning är oftast mycket begränsad, vilket är beklagligt eftersom det är en viktig hållbarhetsfråga. Det menar Ahmet Anil Sezer i rapporten "Mätningar av produktivitet i ombyggnadsprojekt". Foto: Mostphotos
Dagens mätpraxis av produktivitet i ombyggnadsprojekt går mest ut på att följa upp tidplan och projektbudget. Det menar Chalmersforskare som visar hur man bättre kan vikta mellan resursinsatser och en mer verklighetsnära kostnadskalkyl.

Ahmet Anil Sezer och Jan Bröchner, institutionen för Teknikens ekonomi och organisation vid Chalmers Tekniska Högskola, har skrivit rapporten ”Mätning av produktivitet i ombyggnadsprojekt”.

ahmet_sezer4 Ahmet Anil Sezer Foto: Chalmers

Det är den åttonde rapporten i Sveriges Byggindustriers forskningsprogram och den grundar sig på intervjuer med platschefer med erfarenhet från ombyggnad av flerbostadshus och kontorshus. Både små och stora entreprenörer finns representerade.

Invanda beteenden försvårar

Syftet med rapporten är i första hand att kartlägga och analysera praxis för arbetsplatsmätning av resursåtgång i ombyggnadsprojekt. Det vill säga hur man mäter vad som görs, av vem det görs, med vad det görs och tidsåtgång. Särskilt undersöktes IT-stödet och en mindre enkät gjordes också inför rapporten.

Svaren från de intervjuade visar tydligt att det är svårare att mäta produktivitet i ombyggnadsprojekt. Förutom befintliga byggnaders oberäknelighet, beror detta både på invanda beteenden och på olika typer av hinder för att använda sig av IT-stöd. Svårigheterna att mäta gör att projekten riskerar att bli onödigt kostsamma rent ekonomiskt, men också ur ett hållbarhetsperspektiv onödigt resurskrävande.

Svårigheterna att mäta gör att projekten riskerar att bli onödigt kostsamma rent ekonomiskt, men också ur ett hållbarhetsperspektiv onödigt resurskrävande.

– En förklaring till bristande mätningar är att man i stort sett saknar data från andra projekt att jämföra med. I stället blir man fixerad vid att kostnaderna ska ligga under vad man har budgeterat för, och det har man data för, säger Ahmet Anil Sezer.

Tidspress hinder för IT-stöd

Ahmet Anil Sezer och Jan Bröckner pekar på att digital strukturerad informationshantering, BIM, gör det möjligt att följa upp ombyggnader bättre men att det än så länge är ovanligt, speciellt i mindre projekt.

– Mjukvaruutvecklingen har varit långsam. Idén med att laserscanna en byggnad som kan utnyttjas i BIM är inte ny, men än så länge krävs det för stora resurser för att tolka resultaten så att de kan användas, annat än när det gäller kulturhistoriskt mycket värdefulla byggnader och sådant, säger Ahmet Anil Sezer.

Mindre företag anser sig heller inte ha råd att investera i avancerad IT-teknik.

Tidspress är en annan faktor enligt rapporten. Eftersom ombyggnader oftast genomförs under tidspress är det naturligt att platschefer väljer enklaste alternativet och då blir det papper och penna eller telefon för många.

I större projekt, exempelvis i enhetligt byggda miljonprogramområden, kan det finnas utrymme för att utveckla projektspecifika plattformar som uppenbart effektiviserar det dagliga arbetet.

Bättre kvalitet med mätning

Ett av syftena med rapporten var att utveckla enkla ombyggnadsanpassade produktivitetsmått. I första hand är det fråga om att ställa värdet av den genomförda ombyggnaden mot resursförbrukningen. Genom att mäta produktiviteten skapas möjligheter för bättre planering av kommande uppdrag – vilket även bör leda till högre kvalitet och bättre arbetsmiljö.

Produktivitet definieras i rapporten som kvoten output/input. Output, det vill säga produktionsresultatet, och input, med andra ord de resurser som förbrukas i produktionen, värderas till marknadspriser. Eftersom kvoten inte är bunden till viss valuta, är den lätt att jämföra också internationellt.

Renoverad golvarea och rivningsavfall

Författarna rekommenderar att man följer upp och mäter output som renoverad golvarea. Input i form av material och arbete kan mätas som faktiska kostnader. Renoverad golvarea kan också divideras med mängder av olika slags rivningsavfall.

Resursförbrukning är en viktig hållbarhetsfråga. Det är därför angeläget att stödja underentreprenörernas uppföljning av resursanvändning, deras förhållande till projektering och deras arbetsledning.

– Ombyggnad är vanligtvis en samproduktion. Men samordnarens, ofta byggentreprenörens, tillgång till data om underentreprenörernas resursförbrukning är oftast mycket begränsad. Vilket är beklagligt eftersom resursförbrukning är en viktig hållbarhetsfråga. Det är därför angeläget att stödja underentreprenörernas uppföljning av resursanvändning, deras förhållande till projektering och deras arbetsledning, menar Ahmet Anil Sezer och understryker:

– Bättre mätning av produktivitet i ombyggnad kan ge bättre avvägning mellan resursinsatser och vad kunden önskar sig och vill betala för. Allt som allt en effektivare och mer hållbar renoveringsprocess.

Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Renoveringar Produktion Underhåll Upphandling
Fackområden

Förvaltning Renovering
Fler nyheter

Fördjupningsmaterial