Varan har lagts till i varukorgen
Viktigt med brandskydd i befintliga byggnader
Brand 5 aug 2016
Brandskyddsarbete
Det är viktigt att fastighetsägarna underhåller och kontrollerar brandskyddet i sina byggnader. Foto: Mostphotos
Varje år orsakar bränder i bostäder ett hundratal dödsfall i Sverige. Om landets fastighetsägare kontinuerligt ser över brandskyddet i sina byggnader kan detta förhindras.

Enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor, LSO, är det fastighetsägaren och i vissa fall nyttjanderättshavaren som är ansvarig för att brandskyddet i en fastighet ska fungera.

Brandskyddsåtgärder som funnits i byggnaden sedan den uppfördes eller byggts om ska underhållas och kontrolleras, på samma sätt som att gamla fönster måste bytas ut och fasaden målas om. Tyvärr glöms detta ofta bort då brandskyddet inte märks förrän den dag det brinner.

Vad innebär brandskyddsansvaret?

Ansvaret för brandskyddet innebär, enligt LSO, att utrustning för livräddning och släckning ska finnas och att andra åtgärder, som behövs för att förebygga brand och för att hindra eller begränsa skador till följd av brand, ska vidtas. Detta kan till exempel innebära att se till att byggnaden har brandvarnare, att underhålla byggnadens brandskydd och att informera de boende.

– Fastighetsägaren är även skyldig att arbeta med brandskyddet på ett systematiskt sätt, vilket beskrivs i Räddningsverkets allmänna råd (SRVFS 2004:3) om systematiskt brandskyddsarbete, berättar Mats Östlund, informatör på Svensk Byggtjänst.

Fastighetsägaren är skyldig att arbeta med brandskyddet på ett systematiskt sätt.

Ett systematiskt brandskyddsarbete, SBA, hjälper fastighetsägaren att få kontroll över sitt brandskydd. Det är dock viktigt att det utformas enkelt och anpassas till byggnadens underhållsarbete om det ska fungera över tid och inte haverera efter några månader.

– I boken "Brandskydd för bostadshus" av Bengt Dahlgren och i skriften "Brandsäkerhet i flerbostadshus" av myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, finns det flera tips om hur SBA kan utformas.

Systematiskt brandskyddsarbete för bättre kontroll

Det första som måste göras är att undersöka vilket brandskydd som finns i byggnaden. Om byggnaden är byggd 1995 eller senare ska det, enligt krav i Boverkets byggregler, finnas en brandskyddsdokumentation kopplad till byggnaden. Denna kan man med fördel utgå ifrån. Det är dock viktigt att komma ihåg att dokumentationen för SBA endast ska innehålla de viktigaste brandtekniska funktionerna då den ska ge en överblick av brandskyddet.

Om det inte finns någon brandskyddsdokumentation för byggnaden bör en person med sakkunskap på området anlitas för att ta fram ett SBA-dokument genom en inventering. Samtidigt kan eventuella brister som behöver åtgärdas gås igenom.

Checklista med spårbarhet bör tas fram

För att brandskyddet ska kunna kontrolleras på ett bra sätt under förvaltningsskedet bör en enkel checklista tas fram utifrån den framtagna brandskyddsdokumentationen. I checklistan ska brandfunktionerna kortfattat beskrivas. För att listan ska fungera bör det finnas en spårbarhet om var de olika delarna är placerade, till exempel via ritning med olika littera för dörrar eller trappuppgångar.

Bästa sättet att få det systematiska brandskyddsarbetet att fungera är att utbilda fastighetsskötarna.

Viktigt att tänka på är att checklistorna bör införlivas med andra funktioner i fastighetens förvaltning såsom samordnad märkning och att den som ansvarar för fastighetsunderhållet är delaktig i framtagandet av checklistan.

Kontrollen bör ske återkommande

Kontrollen av brandskyddet bör ske återkommande och för enkelhetens skull bör den samordnas med intervall för övriga system i byggnaden. Intervallet kan variera från en gång i månaden till en gång per år.

Vid genomförandet av kontrollerna, som ska ske utifrån checklistorna, ska uppmärksammade brister dokumenteras. I dokumentationen ska förslag på åtgärder och ansvarsfördelning finnas med. Förmodligen kan vissa brister åtgärdas direkt medan vissa får föras in i ordinarie felrapporteringssystem, där åtgärderna bör prioriteras och en tidsplan sättas upp.

– Enligt skriften "Brandskydd för bostadshus" är det enklaste och bästa sättet att få det systematiska brandskyddsarbetet att fungera, att utbilda de fastighetsskötare som vistas i byggnaden och låta dem genomföra kontrollerna årligen, säger Mats Östlund.

FAKTA Systematiskt brandskyddsarbete

Ett bra brandskydd består av flera olika delar och bygger på att alla parter, både ägare och användare av en byggnad, tar ansvar för det. För att säkerställa att samtliga delar i brandskyddet fungerar, behöver ett systematiskt brandskyddsarbete bedrivas.

Det innebär att ta ett helhetsgrepp om brandskyddet och på ett systematiskt sätt arbeta både med att förebygga brand och att minska konsekvenserna vid en eventuell brand. Det innebär också att arbeta både med tekniska delar som byggnaden och brandtekniska installationer, samt med det organisatoriska brandskyddet.

FAKTA Lämpliga checklistepunkter

I det allmänna rådet, SRVFS 2004:3, om systematiskt brandskyddsarbete finns det exempel på lämpliga checklistepunkter i en bilaga.

För tekniska brandskyddsåtgärder anges punkter såsom:

 • utrymningsvägar
 • brandceller
 • nödbelysning
 • dörrar i brandcellsgräns
 • dörrar i utrymningsvägar
 • brand- och utrymningslarm
 • släcksystem
 • brandgasventilation
 • skydd mot brand- och brandgasspridning via ventilationssystem
 • räddningsvägar
 • stigarledningar
 • brandskydd av bärande stomme
 • skydd mot brandspridning till närliggande byggnad
 • brandtätningar
 • ytskikts brandklass.

För organisatoriska brandskyddsåtgärder anges punkter såsom: ansvarsfördelning, utbildning, information, övningar, instruktioner och rutiner, service och underhåll, kontrollplaner och dokumenthantering.

Bevaka ämnen i artikeln

Brand Bostäder Säkerhet- och larmsystem Underhåll
Fackområden

El & Tele Förvaltning VVS
Mer i ämnet

Fler nyheter

FAKTA Systematiskt brandskyddsarbete

Ett bra brandskydd består av flera olika delar och bygger på att alla parter, både ägare och användare av en byggnad, tar ansvar för det. För att säkerställa att samtliga delar i brandskyddet fungerar, behöver ett systematiskt brandskyddsarbete bedrivas.

Det innebär att ta ett helhetsgrepp om brandskyddet och på ett systematiskt sätt arbeta både med att förebygga brand och att minska konsekvenserna vid en eventuell brand. Det innebär också att arbeta både med tekniska delar som byggnaden och brandtekniska installationer, samt med det organisatoriska brandskyddet.

FAKTA Lämpliga checklistepunkter

I det allmänna rådet, SRVFS 2004:3, om systematiskt brandskyddsarbete finns det exempel på lämpliga checklistepunkter i en bilaga.

För tekniska brandskyddsåtgärder anges punkter såsom:

 • utrymningsvägar
 • brandceller
 • nödbelysning
 • dörrar i brandcellsgräns
 • dörrar i utrymningsvägar
 • brand- och utrymningslarm
 • släcksystem
 • brandgasventilation
 • skydd mot brand- och brandgasspridning via ventilationssystem
 • räddningsvägar
 • stigarledningar
 • brandskydd av bärande stomme
 • skydd mot brandspridning till närliggande byggnad
 • brandtätningar
 • ytskikts brandklass.

För organisatoriska brandskyddsåtgärder anges punkter såsom: ansvarsfördelning, utbildning, information, övningar, instruktioner och rutiner, service och underhåll, kontrollplaner och dokumenthantering.