Varan har lagts till i varukorgen
Nytt regelverk om upphandling
Bestämmelser 29 aug 2016
stockholm-riksdagshuset_michael-erhardsson_740x413
Regeringen har överlämnat en proposition till riksdagen om nytt regelverk för upphandling. Foto: Michael Erhardsson
Regeringen har fattat beslut om propositionen ”Nytt regelverk om upphandling”. Den innehåller förslag till en helt ny LOU, Lagen om offentlig upphandling, men även till en ny lag om upphandling inom försörjningssektorn samt upphandling av koncessioner.

De föreslagna lagarna bygger på de EU-direktiv som antogs av Europaparlamentet och rådet i februari 2014. De skulle ha trätt i kraft i svensk lag senast 18 april 2016 men har, liksom tidigare lagstiftning på området, försenats.

De föreslagna lagarna

Den föreslagna LOU bygger i huvudsak på den nu gällande lagstiftningen men innehåller också en del nytt. Lagen som föreslås ska ersätta LOU 2007:1091.

Lagen som föreslås om upphandling inom försörjningssektorerna ska ersätta lagen LUF 2007:1092 om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster.

Till följd av nya lagar föreslås även ett antal ändringar i andra lagar. Lagarna föreslås träda i kraft 1 januari 2017.

Exempel på nya föreslagna bestämmelser i upphandlingslagarna

  • Skyldigheterna och möjligheterna att genom upphandling främja samhälleliga mål utvecklas.
  • Miljöhänsyn, social hänsyn och arbetsrättslig hänsyn ges ökat utrymme.En leverantör ska få uteslutas av den upphandlande myndigheten eller enheten från att delta i en upphandling om den åsidosatt tillämpliga miljö-, social- och arbetsrättsliga skyldigheter.
  • Om brister i ett anbud lett till att det är onormalt lågt ska det förkastas.
  • Kontraktsvillkor ska ställas om lön, semester och arbetstid om det behövs och går att fastställa.
  • Upphandlande myndighet får ställa särskilda villkor för fullgörandet.
  • Ökade möjligheter att använda förhandlat förfarande med föregående annonsering och konkurrenspräglad dialog.
  • Ett nytt upphandlingsförfarande introduceras – innovationspartnerskap – som syftar till att förbättra möjligheterna för de offentliga upphandlarna att ingå långsiktiga partnerskap med leverantörer för att utveckla och därefter köpa innovativa lösningar, som inte finns på marknaden när partnerskapet inleds.
  • Nya regler om elektronisk kommunikation under hela upphandlingsförfarandet.
  • Kortare tidsfrister för att komma in med anbudsansökningar och anbud.
  • Tydligare regler om i vilka fall en upphandlande myndighet får och ibland ska dela upp ett kontrakt i mindre delar.

De gamla lagarna gäller fortfarande

De nya upphandlingslagarna skulle börja gälla senast den 18 april 2016. Sverige hann dock inte med att genomföra de nya upphandlingsdirektiven i tid och de nuvarande lagarna kommer därför att fortsätta gälla tills de nya lagarna träder i kraft.

Bevaka ämnen i artikeln

Bestämmelser Juridik Upphandling
Fackområden

Anläggning El & Tele Förvaltning Husbyggnad VVS
Mer i ämnet

Fler nyheter