Varan har lagts till i varukorgen
Nya föreskrifter om elektromagnetiska fält
Arbetsmiljö 31 aug 2016
1639631-trellis-transmission-of-electricity-04
De gamla föreskrifterna om högfrekventa elektromagnetiska fält (AFS 1987:2) upphör i och med att de nya började gälla 1 juli. Foto:Franco Volpato.
Sedan den 1 juli i år gäller nya föreskrifter om elektromagnetiska fält. Syftet med föreskrifterna är att skydda arbetstagare mot negativa hälsoeffekter av elektromagnetiska fält under arbetet.

De nya föreskrifterna från Arbetsmiljöverkets om elektromagnetiska fält AFS 2016:3 har nu ersatt de tidigare föreskrifterna AFS 1987:2.  De nya reglerna bygger på EU:s direktiv om yrkesmässig exponering för elektromagnetiska fält 2013/35/EU.

Handlingsplan med tekniska åtgärder

Föreskrifterna ställer krav på att arbetsgivare ska utarbeta och genomföra en handlingsplan som ska innehålla tekniska och organisatoriska åtgärder. Detta för att förebygga alla kända risker för arbetstagare som är särskilt utsatta, till exempel de med olika former av medicinska implantat och gravida arbetstagare.

Försvarsmakten är undantag

För försvarsmakten medges undantag från föreskrifterna i dess helhet under förutsättning att de använder andra likvärdiga skyddssystem förutsatt att hälsoeffekter och säkerhetsrisker förebyggs. Vid användning av MRT inom hälso- och sjukvården medges undantag från gränsvärden för exponering under förutsättning att vissa villkor är uppfyllda.

Inga värden för långsiktiga effekter

För långsiktiga effekter ges inga värden då, utifrån den kunskap som finns idag, vetenskapliga bevis saknas för ett orsakssamband mellan exponering för elektromagnetiska fält, EMFoch långsiktiga effekter.

Eftersom föreskrifterna är komplicerade att förstå och tillämpa har EU-kommissionen gett ut tre vägledningar som mera i detalj förklarar olika aspekter av direktivets effekter av elektromagnetiska fält under arbete. (se länk i spalten)

Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Arbetsmiljö Säkerhet- och larmsystem Teknik
Fackområden

El & Tele
Mer i ämnet

Fler nyheter

Fördjupningsmaterial