Varan har lagts till i varukorgen
Ökat samarbete ska ge renare vatten
Vatten och avlopp 27 apr 2016
259862-drip-drip
Dricksvattenutredningen har nu lämnat över sitt slutbetänkande till regeringen. Foto: Mostphotos
Förbättrad samverkan, samordning och styrning mellan kommuner. Det är några av de förslag som Dricksvattenutredningen lämnat i sitt slutbetänkande.

Nu har Dricksvattenutredningen lämnat sitt slutbetänkande till Landsbygdsministern Sven-Erik Bucht om hur Sverige ska säkra framtidens dricksvatten.

Dricksvattenutredningens övergripande uppgift har varit att gå igenom dricksvattenområdet, från råvatten till tappkran för allmänt dricksvatten. Syftet har varit att identifiera nuvarande och framtida utmaningar för en säker dricksvattenförsörjning på kort och lång sikt.

Klimatförändringar en stor utmaning

Klimatförändringarna påverkar mark- och vattenanvändningen på olika sätt. Föroreningar och naturligt organiskt material förs genom markavrinning redan i dag ut till vattendrag och vattentäkter. Med ökad nederbörd, mildare vintrar och mer nederbörd vintertid kommer uttransporten att öka.

På sina håll kan vattenbrist uppträda

Även tillgång och kvalitet på grundvattnet kan påverkas. Förändrad kvalitet på råvattnet kan bli följden, liksom risker för störningar i vattenverkens beredning. På sina håll kan också vattenbrist uppträda, det gäller främst i landets sydöstra delar, på Öland och Gotland. Sammantaget ökar kraven då det gäller att bygga en framtida säker och robust struktur för vatten- och avloppstjänster.

Ökad risk för föroreningar

Klimat- och samhällsförändringarna innebär ökande risker för vattenburna föroreningar. Här behövs det utveckling av nya tekniska lösningar för att kunna hantera en del av de föroreningsproblem som kommer att uppstå och som skyddet av råvattnet kan tillgodose. Här är uppströmsarbetet, att kartlägga och åtgärda föroreningar och andra störningar vid källan avgörande.

Samarbete över gränserna

Vattnet "känner" inga kommungränser och behovet av ett regionalt synsätt gäller hela kedjan, från skyddet av dricksvattentäkter till produktion och distribution av färdigt dricksvatten.

Kommuner kan samverka till exempel genom kommunalförbund eller samägda va-bolag

I utredningens lokala kontakter har ofta bristen på tid, kompetens och ekonomiska resurser lyfts fram. Men just sådana förhållanden kan ansvariga kommuner själva besluta om, genom ökad framförhållning, politiskt väl avvägda beslut, fungerande ekonomistyrning och korrekt satta taxenivåer. Kommuner kan samverka på en rad olika sätt, till exempel genom kommunalförbund eller samägda va-bolag.

Forskningen visar ett flertal goda exempel kring pågående och planerade samarbeten, från mer storskaliga satsningar till mindre mellankommunala projekt. Ökad regionalisering och mellankommunal samverkan behöver sammantaget ses som viktiga utgångspunkter för framtidens dricksvattenarbete.

Strategiskt arbete kring storstäderna

Utredningen ser det också som avgörande att det strategiska arbetet kring storstädernas dricksvattenförsörjning utvecklas. Där pågår ofta samverkan, men klimatanpassade, långsiktiga och hållbara försörjningslösningar behöver utvecklas ytterligare.

Samhällsutvecklingen är helt beroende av tillgången på rent dricksvatten. Det kan också krävas samverkan kring reservsystem, nödvatten och annan krisberedskap för att säkra leveranser och hantera de oförutsedda händelser som ändå kan inträffa.

FAKTA Utredningen

Regeringen beslutade den 18 juli 2013 att gå igenom dricksvattenområdet, från råvatten till tappkran för allmänt dricksvatten, med syfte att identifiera nuvarande och potentiella utmaningar för en säker dricksvattenförsörjning i landet, på kort och lång sikt.

Utredningen har resulterat i två delbetänkankanden; "Klimatförändringar och dricksvatten, SOU 2015:51" samt "Material i kontakt med dricksvatten SOU 2014:53".

Utredningen slutrapporterades den 29 april genom slutbetänkandet "En trygg dricksvattenförsörjning 2016:32.

 

Källa: Regeringen
Bevaka ämnen i artikeln

Vatten och avlopp Miljö Bostäder Samhällsplanering
Fackområden

Anläggning Förvaltning VVS
Mer i ämnet

Fler nyheter

FAKTA Utredningen

Regeringen beslutade den 18 juli 2013 att gå igenom dricksvattenområdet, från råvatten till tappkran för allmänt dricksvatten, med syfte att identifiera nuvarande och potentiella utmaningar för en säker dricksvattenförsörjning i landet, på kort och lång sikt.

Utredningen har resulterat i två delbetänkankanden; "Klimatförändringar och dricksvatten, SOU 2015:51" samt "Material i kontakt med dricksvatten SOU 2014:53".

Utredningen slutrapporterades den 29 april genom slutbetänkandet "En trygg dricksvattenförsörjning 2016:32.

 

Källa: Regeringen