Varan har lagts till i varukorgen
Säker Vatten uppdaterar sina branschregler
Vatten och avlopp 18 sep 2015
Gränserna mellan bygg och VVS kan vara otydliga vid en entreprenad och förtydligas därför i de nya branschreglerna. Foto: Säker Vatten AB
Vid årsskiftet börjar de nya branschreglerna Säker Vatteninstallation 2016:1 att gälla. Bland nyheterna ses nya avsnitt om kök och byggtekniska förutsättningar, samt nya krav på förläggning av tappkallvattenledningar.

De första branschreglerna Säker Vatteninstallation kom redan för tio år sedan, efter ett initiativ från VVS-branschen. Målet var bland annat att minska vattenskador och legionella som orsakas av bristfälliga vatteninstallationer. Nu har det blivit dags för en uppdatering av reglerna.

– Från årsskiftet börjar de nya branschreglerna Säker Vatteninstallation 2016:1 att gälla, berättar Fredrik Runius, teknikansvarig på Säker Vatten AB.

Styrelsen, som består av de auktoriserade företagen, godkände innehållet i de nya branschreglerna i början av september och i oktober-november kommer reglerna att publiceras på Säker Vattens webbplats.

Samordningen mellan bygg/VVS ska förbättras

Ändringarna i branschreglerna handlar både om förtydliganden och nya avsnitt som har lagts till. En av de största nyheterna är ett nytt avsnitt med byggtekniska förutsättningar, som har lagts till för att tydliggöra gränserna mellan bygg och VVS samt förbättra samordningen.

– Vi har tagit bort vägledningen och alla "bör" för att förtydliga reglerna. Dessa texter har istället blivit krav eller så har de flyttats till nya textrutor med byggtekniska förutsättningar, förklarar Fredrik Runius.

De byggtekniska förutsättningarna omfattar främst bygg- och tätskiktsarbeten och utförs vanligen av en annan entreprenör än VVS-företaget. I textrutorna, som lagts in under avsnitten för utförande, förklaras vad övriga entreprenörer ska göra för att VVS-företaget ska kunna uppfylla kraven i branschreglerna.

– Vi kommer även att ta fram ett separat dokument med alla byggtekniska förutsättningar som byggaren kan använda tillsammans med en checklista. Detta kommer att ersätta det nuvarande dokumentet "Samordning Bygg/VVS", berättar Fredrik Runius.

Nytt avsnitt om kök

En annan nyhet i branschreglerna är ett nytt avsnitt om kök. Bakgrunden till detta är den markanta ökningen av vattenskador i kök, som skett de senaste åren. Fredrik Runius berättar att branschreglerna bland annat ställer krav på tvättmaskiner om det placeras i ett kök. Det accepteras om det finns:

  • ett tätt ytskikt och en golvbrunn med vattenlarm, eller
  • ett tätt ytskikt och en vattenfelsbrytare.
Fredrik Runius, teknikansvarig på Säker Vatten AB. Foto: Peter Knutson

– Vi har startat projektet "Bygg köket rätt" där vi bland annat undersöker dessa två variationer. På Nordbygg kommer vi att presentera resultatet av projektet, berättar Fredrik Runius.

Under årens lopp har Säker Vatten AB fått många frågor om vattenutkastare. I de nya branschreglerna förändras därför kraven på installation av vattenutkastare som kommer att tillåtas i diskbänksskåpet i köket, om den kondensisoleras och inte orsakar skada.

Krav på förläggning av tappkallvattenledning

Den tredje stora förändringen i branschreglerna är kopplad till Boverkets nya råd, i BBR avsnitt 6:622.

– I de nya branschreglerna anger vi att tappkallvattenledningar ska utformas så att den beräknade temperaturen inte blir högre än 24 °C på 8 timmar. Det gäller i utrymmen där temperaturen kan bli högre än rumstemperaturen, till exempel i bjälklag, schakt eller tappvattenskåp, berättar Fredrik Runius.

Under hösten kommer VVS Företagen att publicera en rapport om ett projekt med fullskalemätningar av temperaturer i schakt som Rolf Kling på VVS Företagen har gjort tillsammans med Högskolan i Gävle. (Läs mer om projektet i artikeln " Tjockare isolering krävs för att uppfylla BBR" nedan.)

– Baserat på dessa mätningar har vi startat projektet "Bygg schaktet rätt" där vi
tillsammans med byggbranschen tar fram en funktionsbeskrivning med typritning
för ett tappvattenschakt. Även det här projektet kommer vi att presentera på Nordbygg. 

Fler bilder kompletterar texterna

När det gäller spillvatten har några förändringar genomförts. Det ska till exempel finnas en luftning ovan tak och riktningsförändringen på en liggande ledning ska utföras med en eller flera böjar som är maximalt 45 grader.

– Vi har även gjort om bilderna i branschreglerna för en enhetligare layout och vi har kompletterat texten med ännu fler bilder, avslutar Fredrik Runius.

I samband med att de nya branschreglerna träder i kraft kommer andra dokument som är kopplade till branschreglerna att uppdateras. Det gäller till exempel projekteringsvägledningen som bygger på AMA samt branschmallen som är kopplad till Svensk Byggtjänsts beskrivningsverktyg.

FAKTA Säker Vatteninstallation

En Säker Vatteninstallation är en installation som är utförd enligt gällande branschregler, av montörer och arbetsledare med branschlegitimation och som är anställda på ett auktoriserat VVS-företag. Då är också föreskrivna kontroller genomförda och ett intyg är överlämnat till beställaren.

Branschreglerna ägs och förvaltas av Säker Vatten AB.

Källa: Säker Vatten AB
Fördjupningsmaterial

FAKTA Informationsträffar

Under hösten kommer Säker Vatten AB att anordna träffar för de auktoriserade företagen, VVS-företag och konsultföretag, där de kommer att berätta om förändringarna i branschreglerna.

Bevaka ämnen i artikeln

Vatten och avlopp Värme Renoveringar Projektering Produktion
Fackområden

Förvaltning Husbyggnad VVS Renovering
Mer i ämnet

Fler nyheter

FAKTA Säker Vatteninstallation

En Säker Vatteninstallation är en installation som är utförd enligt gällande branschregler, av montörer och arbetsledare med branschlegitimation och som är anställda på ett auktoriserat VVS-företag. Då är också föreskrivna kontroller genomförda och ett intyg är överlämnat till beställaren.

Branschreglerna ägs och förvaltas av Säker Vatten AB.

Källa: Säker Vatten AB
Fördjupningsmaterial

FAKTA Informationsträffar

Under hösten kommer Säker Vatten AB att anordna träffar för de auktoriserade företagen, VVS-företag och konsultföretag, där de kommer att berätta om förändringarna i branschreglerna.