Varan har lagts till i varukorgen
Ny ljudstandard för bostäder
Bestämmelser 22 sep 2015
Enligt Folkhälsomyndigheten är buller ett utbrett miljöproblem och den miljöstörning som berör flest människor i Sverige. Foto: Sergej Razvodoskij
Den nya utgåvan av standarden för ljudklassning av bostäder innehåller många viktiga uppdateringar. Den har dessutom anpassats till att minimikraven på ljud nu redovisas som text i Boverkets byggregler, BBR. 

Standarden för ljudklassning av bostäder, SS 25267, har kommit ut i en utgåva fyra. Den ersätter utgåva tre från 2004.

Ljudkrav i BBR

Det finns fyra ljudklasser för bostäder, A, B, C samt D. En av de största förändringar i utgåva fyra av SS 25267är att kravvärden för ljudklass C tagit bort. Tidigare hänvisade Boverket till ljudklass C enligt standarden som en nivå som uppfyllde ljudkraven i BBR. I den nu gällande BBR anger Boverket i stället ljudvärdena direkt som allmänt råd. För att undvika risk för motstridiga kravvärden och definitioner återges därför inte längre kravvärden för ljudklass C i SS 25267.

För att uppfylla ljudklass C ska alltså Boverkets allmänna råd uppfyllas, tillsammans med Folkhälsomyndighetens allmänna råd om ljudnivå inomhus, FoHMFS 2014:13. Att även uppfylla kraven i FoHMFS 2014:13 innebär två saker utöver BBR:

  • krav på ljudnivå vid låga frekvenser i vardagsrum
  • gräns för ljud med tonala komponenter, även om ljudet kommer utifrån.

Användning av klass A, B och D

Om en byggherre vill ha bättre ljudförhållanden än vad som krävs enligt BBR kan ljudklass A eller B enligt SS 25267 väljas. Om man vid exempelvis en ombyggnad inte till alla delar kan uppfylla kraven i ljudklass C kan ljudklass D väljas för dessa delar.

Övriga förändringar

I utgåva fyra av SS 25267 har nya begrepp använts, man har tydligare definitioner och uppdaterade mätmetoder. Några förändringar som kan lyftas fram är att:

  • kravvärden för samtliga ljudklasser nu är redovisade med en tabell för varje egenskap
  • ljudklassad dörr inom bostad inte längre är krav för ljudklass B
  • ljudnivå från trafik nattetid har införts
  • ljud från kylskåp normalt ska beräknas och de ska vara avstängda vid mätning
  • kraven på stegljud från trapphus har mildrats i högre plan, men skärpts i entréplan i höghus
  • det nu är krav på lågfrekvent ljud även i vardagsrum.

Ljud från installationer

Endast de anordningar som brukaren inte kan styra själv omfattas av ljudkrav. Däremot ska ljudnivå från installationer uppfyllas även från denna typ av styrbar utrustning i intilliggande bostad. I lägen där ljudnivån från trafiken är låg bör man i ljudklass B sträva efter att uppfylla 4 dB lägre nivåer från installationer och hissar. I ljudklass A och B ska kraven på ljudnivå från installationer uppfyllas även från det egna hygienrummet.

Bara en bilaga

De tidigare åtta informativa bilagorna har utgått ur standarden. Mycket av informationen återfinns i Boverkets handbok ”Bullerskydd i bostäder och lokaler”. En ny informativ bilaga har tillkommit. Den redovisar definitioner, tillämpning och verifiering av stegljudskrav vid frekvenser under 50 Hz.

Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Bestämmelser Bostäder
Fackområden

Förvaltning Husbyggnad VVS
Mer i ämnet

Fler nyheter

Fördjupningsmaterial