Varan har lagts till i varukorgen

Smarta trafiklösningar får dela på två miljarder

Vägar och gator 27 okt 2015
busshållplats, buss
Regeringens satsning på god kollektivtrafik öppnar upp för nya, attraktiva lägen för bostadsbyggande. Foto: Tage Persson
Nu kan kommuner och landsting söka stöd för att främja hållbara stadsmiljöer, så kallat stadsmiljöavtal. Ansökan måste vara inne senast den 16 november.

Regeringen har avsatt två miljarder under mandatperioden till så kallade stadsmiljöavtal som stöd till kollektivtrafiklösningar i städer. I och med regeringsbeslutet om en ny förordning SFS 2015:579 ska pengarna nu fördelas till kommuner och landsting.

Syftet med satsningen är att främja hållbara stadsmiljöer genom att skapa förutsättningar för att en större andel persontransporter i städer ska ske med kollektivtrafik. Åtgärderna ska leda till energieffektiva lösningar med låga utsläpp av växthusgaser och bidra till att uppfylla miljökvalitetsmålet.

Krävs en motprestation

De kommuner och landsting som tilldelas stöd ska som motprestation genomföra andra åtgärder som bidrar till ökad andel hållbara transporter eller ökat bostadsbyggande. Det kan exempelvis vara en utbyggnad av gång- och cykelvägar och kollektivtrafik utöver det som medfinansiering söks för eller att ta fram en parkeringsstrategi i syfte att minska biltrafiken i staden.

Nivå på stödet

Ansökan ska vara Trafikverket tillhanda senast den 16 november 2015. En förutsättning för att få stöd, som kan vara max 50 procent av den totala kostnaden för projektet, är att ansökan skickats in innan det fysiska arbetet med den åtgärd som stöd söks för har inletts.

Hinner man inte ansöka i år så kommer ett nytt ansökningstillfälle att äga rum under första halvåret 2016.

Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Vägar och gator Miljö
Fackområden

Anläggning
Mer i ämnet

Fler nyheter

Fördjupningsmaterial