Varan har lagts till i varukorgen

Olika möjligheter att etablera bokaler

Bostäder 20 nov 2015
Bokal Rosengård MKB
MKBs bokaler i Rosengård, döpta till Bennets bazaar, invigdes i februari 2010. Illustration: Jaenecke Arkitekter AB
Regeringen tror att så kallade bokaler kan bidra till att göra exempelvis miljonprogramsområden attraktivare. Boverket har därför fått i uppdrag att undersöka om det i dag finns hinder för att etablera bokaler.

Boverket har på uppdrag av regeringen undersökt om det i dagens lagstiftning finns hinder för möjligheten att etablera så kallade bokaler. Resultatet redovisas i Boverkets rapport 2015:37 ”Möjlighet att etablera bokaler. En bokal är en kombination av bostad och lokal. Begreppet, eller företeelsen, förekommer inte i några lagar eller regler på området eftersom bostäder och lokaler i princip alltid har reglerats var för sig. I uppdraget har bokal definierats som: Kombination av bostad och lokal avsedd för att samma person ska kunna både bo och arbeta inom en byggnad eller i två sammanbyggda byggnader. Direkt förbindelse bör finnas mellan bostaden och lokalen.

I samband med undersökningen har Boverket försökt ta reda på hur många bokaler som finns och som fungerar efter definitionen. Det visade sig inte vara speciellt många, bara cirka 50 stycken.

Plan- och bygglagen

Ett hinder för att etablera bokaler kan vara att den befintliga detaljplanen bara tillåter bostäder. Viss kompletterande verksamhet kan dock tillåtas. Om det krävs planändring kan det ta tid innan en sådan är genomförd. Ur ett byggregelperspektiv finns det sedan inget som hindrar att blanda lokaler och bostäder inom samma byggnad så länge verksamheterna är tillåtna i detaljplanen och de tekniska kraven uppfylls.

Olika alternativ

Det finns en mängd lagstiftningar och regelverk som har skilda krav för bostäder och lokaler och därför är det oftast lämpligast att skilja dem åt i separata enheter. För att säkerställa att samma person ska disponera både lokal och bostad över en längre tid måste det regleras med ett specialkontrakt. MKB har tagit fram ett kontrakt som används för deras bokaler i Rosengård. Det finns med som bilaga i rapporten.

Att blanda bostad och verksamhet inom samma utrymme och hyreskontrakt bedöms som mindre lämplig i de flesta fall, eftersom kraven på bostäder och lokaler skiljer sig åt på många områden. Ska det göras anser Boverket att det är lämpligast att utgå från kraven på bostäder i byggreglerna och komplettera med vissa utrymmen för verksamhet som inte innebär en risk eller störning för bostaden eller närliggande bostäder.

Att istället utgå från en lokal och nyttja delar av den som bostad bedömer Boverket som mindre lämpligt då risken finns att de krav som gäller för hälsa, säkerhet och bostadsutformning inte uppfylls. Dessutom får inte den boende den trygghet som ett bostadskontrakt innebär när det gäller hyressättning och besittningsrätt.

Vid äganderätt, som är vanligt för till exempel småhus, är det mindre problem att skapa bokaler då byggnaden köps och säljs som en helhet. De tekniska och juridiska svårigheterna i övrigt är dock de samma. 

Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Bostäder Bestämmelser Lokaler Lov och tillsyn
Fackområden

Förvaltning Husbyggnad
Mer i ämnet

Fler nyheter

Fördjupningsmaterial