Varan har lagts till i varukorgen
Ny utgåva av MER Hus
Upphandling 11 nov 2015
bok
MER Hus 14 är en uppdatering som är anpassad till AMA Hus 14. Foto: Tobias Sterner
MER Hus 14 är en uppdaterad version av mät- och ersättningsregler i anslutning till AMA Hus 14. Den nya utgåvan är även samordnad med MER Anläggning 13 och AMA AF 12.

En ny utgåva av mät- och ersättningsregler för hus, MER Hus 14, har tagits fram för att följa upp de ändringar och tillägg av koder och rubriker som skett mellan AMA Hus 11 och AMA Hus 14. I några fall har nya mätregler tillkommit, bland annat på grund av ändringar av BSAB-strukturen.

I den nya utgåvan har ett flertal figurer reviderats och i kapitel JT och LCS har några nya tillkommit.

För att ge användaren möjlighet att påverka mätreglerna för ett antal arbeten finns en täckregel som säger: ”Arbete mäts och ersätts på sätt som anges i mängdförteckning om aktuellt arbete inte ersätts med ett belopp för hela arbetet”.

Ändrade tillämpningsbestämmelser

Den tidigare utgåvan av MER Hus, utgåva 11, publicerades innan uppdateringen av administrativa föreskrifter till AMA AF 12. Det har medfört att vissa skillnader sedan dess förekommit i tillämpningsbestämmelserna mellan MER Anläggning 13 och MER Hus 11. Bakgrunden var bland annat slopandet av kopplingen mellan MER och AMA AF 12 under AFC/AFD.61 Ersättning i RA. Tidigare infördes ändringar och tillägg i MER under AFC/AFD.61 i AMA-nytt, nu återfinns dessa i ett helt eget avsnitt i AMA-nytts beskrivningsdel.

Entreprenörens kontroll av mängduppgifter

När AMA AF 12 gavs ut slopades möjligheten att genom AFC/AFD.113 Entreprenörens kontroll av mängduppgifter, överföra ansvaret på entreprenören för angivna mängder. Detta är egentligen ett avsteg från fasta bestämmelser i AB och ABT där det under kapitel 1, paragraf 6 framgår att den part som tillhandahåller uppgifter, undersökningsmaterial och tekniska lösningar också ansvarar för dem, och att motpartens godkännande inte inskränker ansvaret för uppgifterna.

Ändringarna i AMA AF fick till följd att tillämpningsbestämmelserna i MER Anläggning 13 kom att skilja sig ifrån dem i MER Hus 11. I MER Hus 14 är nu dessa helt avstämda mot varandra utom för några få skillnader som endast gäller specifikt för MER Anläggning respektive Hus.

FAKTA Syfte med MER Hus

Reglerna i MER Hus är avsedda att användas vid upphandling och avtal avseende husbyggnadsentreprenader. Syftet är att:

• utgöra enhetliga regler för uppmätning och ersättning av arbete

• skapa underlag för enhetliga mängdförteckningar

• underlätta reglering mängder

• underlätta reglering av ändrings- och tilläggsarbeten

• underlätta upprättande av systematisk kostnadsstatistik.

Bevaka ämnen i artikeln

Upphandling AMA
Fackområden

Husbyggnad
Mer i ämnet

Fler nyheter

FAKTA Syfte med MER Hus

Reglerna i MER Hus är avsedda att användas vid upphandling och avtal avseende husbyggnadsentreprenader. Syftet är att:

• utgöra enhetliga regler för uppmätning och ersättning av arbete

• skapa underlag för enhetliga mängdförteckningar

• underlätta reglering mängder

• underlätta reglering av ändrings- och tilläggsarbeten

• underlätta upprättande av systematisk kostnadsstatistik.