Varan har lagts till i varukorgen
Enklare regler för bostäder
Bestämmelser 6 nov 2015
takkupa
För sådana takkupor som är undantagna från krav på bygglov behövs normalt sett inte längre något tekniskt samråd. Foto: Martin Brunnkvist
Riksdagen har beslutat om lagändringar som innebär att reglerna för planering och byggande av bostäder blir enklare och mer förutsägbara. Samtidigt beslutades om regler som ökar rättssäkerheten för verksamhetsutövare när det gäller buller.

Riksdagen har godkänt regeringens proposition 2014/15:122 ”Nya steg för en effektivare plan- och bygglag och ökad rättssäkerhet för verksamhetsutövare vid omgivningsbuller”, med ett tillägg. Beslutet innebär ändringar i:

  • miljöbalken
  • plan- och bygglagen
  • lagen om färdigställandeskydd.

Omgivningsbuller i miljöbalken

För att skydda utövare av bullrande verksamhet i de situationer när kommunen ger bygglov till nya bostäder i närheten av verksamheten har miljöbalken ändras så att bullerkraven inte får skärpas för att nya bostäder tillkommit. I samband med tillståndsprövning av miljöfarlig verksamhet får tillståndsmyndigheten inte heller besluta om strängare krav för omgivningsbuller än vad som angetts i en detaljplan eller i ett bygglov.

Enklare och effektivare plan- och bygglovsprocess

Regeringens proposition 2014/15:122, som riksdagen nu antagit, innehöll en hel del olika förslag till ändringar i plan- och bygglagen, PBL, i syfte att göra plan- och bygglovsprocessen enklare och effektivare.

Upphäva tomtindelningar med mera

Bland ändringarna i PBL kan nämnas att det förenklade förfarande som i dag finns för att upphäva en detaljplan efter genomförandetidens slut även kommer att kunna tillämpas när det gäller förslag att upphäva en detaljplanebestämmelse om:

  • områdets indelning i fastigheter
  • servitut
  • ledningsrätter
  • liknande särskilda rättigheter.

Detaljplans genomförandetid vid ändring

Bestämmelserna om detaljplanernas genomförandetid i samband med ändringar har förtydligats. Detaljplanens genomförandetid ska även gälla för den fråga som ändringen avser. Om detaljplanen inte har någon angiven genomförandetid ska kommunen bestämma om en genomförandetid för den fråga som ändringen avser. Vid förlängning av en detaljplans genomförandetid ska samråd ske även med lantmäterimyndigheten.

Handläggningstid för anmälningsärenden

Riksdagen beslutade även att regeringen får möjlighet att ange hur lång tid kommunen, efter en anmälan, har på sig för att lämna startbesked för till exempel så kallade Attefallhus. I denna fråga beslutade också riksdagen, på eget initiativ, att regeringen får i uppdrag att koppla incitament eller sanktioner till tidsgränserna.

När det gäller möjlighet att överklaga ett startbesked har paragraf 15 i kapitel 13 förtydligats. Enligt tidigare formulering fick ett beslut om startbesked överklagas endast av sökanden i bygglovsärendet. När det gäller anmälningsärenden, som exempelvis Attefallshus, förekommer inget bygglov. Reglerna har nu förtydligats så att frågan om ett startbesked även får överklagas av anmälaren i ärendet.

Markanvisningar och exploateringsavtal samordnas

Reglerna om markanvisningar och exploateringsavtal behöver samordnas. I dag finns krav på att kommunen ska ha riktlinjer för exploateringsavtal respektive markanvisningar. När det gäller exploateringsavtalen har vissa regler införts i PBL som har kopplingar till detaljplaneprocessen. Nu införs också regler i PBL som innebär att en kommuns avsikt att genomföra en detaljplan med markanvisningar ska redovisas i detaljplanens planbeskrivning och under samrådet på liknande sätt som gäller för exploateringsavtal. Dessutom har termen markanvisning definieras på samma sätt i plan- och bygglagen som i lagen om riktlinjer för kommunala markanvisningar.

Expediera lov och förhandsbesked

Reglerna för att expediera lov och förhandsbesked har justerats och förtydligats. Bland annat behöver kommunen inte alltid delge beslutet till de som inte fått sina synpunkter i ärendet tillgodosedda. Det kan räcka med att skicka beslutet till dem. Endast beslut om att ge lov eller positivt förhandsbesked behöver kungöras genom ett meddelande i Post- och Inrikes Tidningar.

Inget samråd för takkupor

För sådana takkupor som är undantagna från krav på bygglov behövs inte längre något tekniskt samråd, om inte byggnadsnämnden beslutar annat.

Lagen om färdigställandeskydd

För att göra reglerna om färdigställandeskydd enklare och tydligare har riksdagen beslutat att paragraf två i lagen om färdigställandeskydd ändras så att det klart framgår att ett sådant skydd inte behövs för sådana komplementbostadshus, tillbyggnader och ytterligare bostäder som har undantagits från kravet på bygglov.

Ikraftträdande

Lagändringarna träder i kraft den 1 januari 2016.

Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Bestämmelser Lov och tillsyn Samhällsplanering
Fackområden

Anläggning Förvaltning Husbyggnad
Mer i ämnet

Fler nyheter

Fördjupningsmaterial