Varan har lagts till i varukorgen
Flyktingkrisen och bostadssituationen 2015
Anpassade krav för flyktingboenden
Bestämmelser 12 nov 2015
brand i byggnad
Regeringen föreslår att avsteg från vissa krav i PBL ska kunna göras för flyktingboende, dock inte avsteg från brandkraven. Foto: Per Harald Gravdal 
Den stora flyktingströmmen till Sverige har medfört att plan- och bygglagstiftningen måste ändras för att öka möjligheten att tillfälligt utnyttja befintliga byggnader som inte uppfyller alla bygglagstiftningens krav på bostäder.

Regeringen har lämnat ut en promemoria på remiss med förslag till ändringar i plan- och byggförordningen som syftar till att underlätta etableringen av tillfälliga anläggningsboenden för Migrationsverkets mottagande av asylsökande. Regeringen vill ha in synpunkter på remissen senast den 16 november. Ambitionen är att de föreslagna ändringarna i förordningen ska kunna träda i kraft redan den 1 december i år. Det är även tänkt att Boverket ska ta fram en vägledning samt meddela föreskrifter om i vilken utsträckning som anpassningar till och avsteg från kraven får göras. Boverkets rättschef Yvonne Svensson säger dock att verket inte kommer att ha några föreskrifter klara till första december i år i alla fall.

Tillfälligt anläggningsboende

I promemorian föreslås en definition för ett ”tillfälligt anläggningsboende”. Det bör i detta sammanhang definieras som:

  • en byggnad eller en del av en byggnad
  • som under en begränsad tid används för boende i förläggningsform
  • inom ramen för Migrationsverkets mottagande.

Förslag till anpassning och avsteg

Regeringen förslår att vissa av de tekniska egenskapskraven alltid ska uppfyllas, även för denna typ av boende. Några krav ska det vara möjligt att tumma på, i skälig utsträckning och vissa krav ska funna förbises helt.

Måste uppfyllas

De krav som alltid ska uppfyllas även i fortsättningen är kraven på bärförmåga, stadga och beständighet samt säkerhet i händelse av brand.

Behöver inte uppfyllas

Enligt regeringens förslag behöver varken kraven på energihushållning och hushållning med vatten och avfall uppfyllas för ett tillfälligt anläggningsboende. Ett sådant boende behöver inte heller vara försett med hiss eller annan lyftanordning.

Avsteg i skälig omfattning

För vissa tekniska egenskapskrav anser regeringen att en bedömning och anpassning får göras i den utsträckning som är skälig i förhållande till åtgärdens art, omfattning och varaktighet.

Det gäller PBLs krav på:

  • skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljö
  • säkerhet vid användning
  • skydd mot buller
  • lämplighet för det avsedda ändamålet
  • tillgänglighet och användbarhet.

De anpassningar och avsteg som görs ska dock inte få medföra en oacceptabel risk för människors hälsa och säkerhet.

Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Bestämmelser Bostäder Lov och tillsyn
Fackområden

Förvaltning Husbyggnad
Mer i ämnet

Fler nyheter

Fördjupningsmaterial