Varan har lagts till i varukorgen
Kommun åtalsanmäler sig själv
Juridik 27 mar 2015
Miljö- och bygglovsnämnden i Sunne har missat att anmäla en misstänkt överträdelse enligt miljöbalkens bestämmelser och har anmält sig själva. Foto: MostPhotos
Miljö- och bygglovsnämnden i Sunne missade att göra en åtalsanmälan av ett sågverks överträdelse enligt miljöbalkens bestämmelser. Nu har nämnden anmält sig själv.

Anledningen till att kommunen har åtalsanmält sig själv är att man vill tar reda på om det är nämnden eller tjänstemän som agerat felaktigt i ärendet.

Ärendet gäller Bäckebrons Sågverk AB som inte uppfyllt villkoren i sitt tillstånd enligt miljöbalken. Sågverket var ålagt att asfaltera markytor där lastmaskinerna transporterar virke, senast 31 december 2009, vilket inte genomförts. I en senare inkommen handlingsplan har Bäckebrons sågverk åtagit sig att genomföra åtgärden sommaren 2015.

Anmälan gjordes aldrig

Enligt miljöbalkens bestämmelser, 26 kap 2 § miljöbalken, ska en tillsynsmyndighet anmäla misstänkta överträdelser till miljöåklagare för utredning. En sådan anmälan är inte gjord, vilket nu har ifrågasatts. Därför väljer nämnden att låta en åklagare utreda ärendet för att klarlägga hur hanteringen gått till.

– Det är viktigt för oss att veta hur det förhåller sig så att vi kan dra lärdom av det som hänt. Det är också viktigt att kunna gå vidare. Dels att få frågan besvarad med hjälp av utomstående part, men också för att få arbetsro i den nya nämnden. Vi har många andra viktiga frågor att hantera, säger ordförande i miljö- och bygglovsnämnden i Sunne Helena Anshammar, i ett pressmeddelande.

Vill reda ut vart felet ligger

Att nämnden nu anmäler sig själv beror på den diskussion som uppstått inom kommunen om att nämnden borde ha gjort en åtalsanmälan av sågverkets villkorsöverträdelse. Diskussionen handlar också om att det är förenat med straffansvar enligt brottsbalken att tjänstemän inte gjort en anmälan.

– Det miljömässiga behovet av åtgärden – att asfaltera markytor för att motverka damning hos grannar – är i sig ytterst tveksam, vilket nämnden framförde under en tidigare omprövning. Viktigt i sammanhanget är även nämndens oberoende. En tillsynsmyndighet måste agera sakligt och opartiskt, och måste även tillåtas agera så. I den diskussion som nu uppstått inom kommunen upplever vi att vi är utsatta för påtryckning. Frågan är mycket komplex och det är viktigt att det klarläggs om någon har agerat fel i ärendet, säger Sunne kommuns miljöchef, Anders Olsson.

Ärendets gång

Bäckebrons Sågverk AB ansökte om villkorsändringen före 31 december 2009, men efter att beslutet vunnit laga kraft. Ärendet utreddes hos länsstyrelsen och hösten 2013 medgav de efterfrågad villkorsändring. Det beslutet överklagades av grannar och vann därför inte laga kraft.

Bevaka ämnen i artikeln

Juridik Bestämmelser Miljö Vägar och gator
Fackområden

Anläggning
Fler nyheter