Varan har lagts till i varukorgen
Fastighetsägare har ansvar för lekplats
Utemiljö 28 maj 2015
När sommaren närmar sig är det tid för utelek och då gäller det att lekplatsen och utrustningen är säker så att inga olyckor sker. Foto: Veronika Zemlyannikova
Sommaren är utelektid. Det är du som fastighetsägare som har ansvar att sköta lekplats och lekutrustning så att ingen olycka sker på grund av brister som du kunnat eller är skyldig att åtgärda.

Som mark- eller fastighetsägare är du skyldig att se till att lekplats och utrustning är säker.

Besiktningar och kontroll

Det ska ske besiktning och rutinmässig visuell kontroll enligt Europastandard på lekplats och utrustning. Om det inte utförts och det sker en olycka har du som mark- eller fastighetsägare ett skadestånds- och straffansvar. Planer för besiktning, kontroll, drift och underhåll bör upprättas och följas. Säkerhetsbesiktningar rekommenderas enligt Europastandard att ske en gång per år och utföras av en person med erforderlig kompetens.

Olyckor

Olyckor på lekplatser är vanliga och enligt statistik från Konsumentverket skadas varje år 19 000 barn på sina lekplatser – 50 om dagen. Skadestatistiken visar att det oftast är underhållet av lekplatserna som är eftersatt. De vanligaste bristerna handlar om fritt fallutrymme och stötdämpande underlag. Det är också vanligt att utrustningen är sliten eller trasig. Av fasta redskap är det vid klätterställningar som flest olyckor sker, följt av gungor och rutschbanor.

Europeisk standard

År 1988 beslutades att ta fram Europeiska standarder för lekredskap i Sverige (SS-EN 1176, l-l l). Samtidigt tog Svenska standardiseringsorganet Byggnadsstandardiseringen fram förslag till standard avseende hur ett lekredskap skall vara konstruerat. Detta arbete ledde fram till anvisningar om hur lekplatser skulle utformas och byggas men även underhållas så att risken för olycksfall skulle begränsas, vilka har samlats i Plan och Bygglagen. De anvisningar som togs fram innebär att nya lekplatser som byggs måste hålla den så kallade Europa-standarden. En ny lekplats som anläggs ska besiktigas enligt Plan och Bygglagen, PBL.

Vilka regler gäller?

Enligt Plan och bygglagen (2010:900) ska en obebyggd tomt ordnas så att risken för olycksfall begränsas samt att personer med funktionshinder ska kunna komma fram till byggnadsverk och på annat sätt använda tomten. Lekplatser och fasta anordningar på lekplatser ska underhållas så att risken för olycksfall begränsas.

Enligt Boverkets Byggregler (BBR) ska luckor, galler, trallar och dylikt utanför byggnader där barn vistas, utformas så att de inte kan lyftas av barn och så att risken för personskador begränsas.

Vidare menar BBR att fasta lekredskap ska anordnas så att risken för personskada begränsas. Underlaget till gungor, klätterställningar och dylika lekredskap ska vara stötdämpande och i övrigt så utformat att risken för personskador vid en olycka begränsas.

I foldern "Regler i Sverige för lekplatser och lekredskap" som tagits fram av Boverket, Konsumentverket och Svenska Kommunförbundet framgår vad som gäller. Foldern kan laddas från listan till höger.

Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Utemiljö Tillgänglighet Säkerhet- och larmsystem Bestämmelser
Fackområden

Förvaltning
Mer i ämnet

Fler nyheter

Fördjupningsmaterial