Varan har lagts till i varukorgen
Digitala byggvarudeklarationer i framtiden
Hållbarhet 7 maj 2015
Det är viktigt att veta vad byggnadsmaterial som man använder i sitt projekt innehåller och om råvaran utvunnits på ett ansvarsfullt sätt. Byggvarudeklarationer är en hjälp i detta arbete. Foto: Gunnar Stenberg
I framtiden är det viktigt att byggvarudeklarationer är digitala så att informationen lätt kan skickas mellan olika aktörer i byggprocessen.

– Byggnadsmaterial har en stor miljöpåverkan nu när våra byggnader är så energieffektiviserade, säger Anna Jarnehammar, Enhetschef för Affärsutveckling & marknad IVL.  Hon var en av talarna på ett seminarium för Miljömärkning under mässan Ecoforum nyligen.

Hållbart samhällsbyggande

Enligt Anna Jarnehammar så urbaniseras Sverige snabbast inom hela EU. Det hållbara byggandet påverkas av urbaniseringen till storstadsregionerna i vårt land.Transporter, industrier, bostäder och service står för den största energianvändningen i Sverige.
Byggprocessen inklusive byggnadsmaterial har lika stor miljöpåverkan som utsläppen från personbilarna, men miljöpåverkan från byggnadsmaterial i det inledande byggskedet är ungefär detsamma som tidigare. Det är på driftsidan man kan se förändringar som att uppvärmningskostnaderna har minskat drastiskt medan elanvändningen har ökat.

För det hållbara samhällsbyggandet är det viktigt att man:

  • tittar på kemikaliepåverkan eftersom det har en miljöpåverkan
  • ställer krav för att veta vad som ingår i de produkter man använder och vilken miljöpåverkan de kan ha
  • dokumenterar allt som har med hållbarhet att göra i ett projekt med tanke på att man idag certifierar byggnader
  • vet vad produkter som man använder i sina projekt har för kemiskt innehåll.

Dagens byggvarudeklarationer

I dagsläget finns ett system för byggvarudeklarationer, BVD, som har administrerats av Byggsektorns Kretsloppsråd med syfte att uppfylla det frivilliga producentansvaret inom byggsektorn. Byggsektorns Kretsloppsråd har avvecklats och Föreningen för byggvarudeklarationer har bildats med uppgift att driva producentansvaret genom byggvarudeklarationen vidare. En viktig del för framtiden är att hitta en hållbar modell för hur detta åtagande ska kunna vidareutvecklas, förvaltas och finansieras för att möta nuvarande och kommande krav som branschen, lagstiftare och samhälle har på miljöinformation om byggvaror.

Digitala byggvarudeklarationer

Digitaliseringsarbetet är till viss del en omvärldsanalys. Vilka lagkrav kommer att styra val av byggnadsmaterial, hur ska utfasning av farliga ämnen från byggnadsmaterial fortsätta och hur ska informationshanteringen effektiviseras?

Arbetet med att digitalisera byggvarudeklarationer är ett samarbete mellan Föreningen för Byggvarudeklarationer, IVL Svenska Miljöinstitutet och SBUF, Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond, som finansierar projektet.

– En förstudie har genomförts för att ta fram underlag för att utveckla den framtida byggvarudeklarationen, berättade Anna Janehammar.

Digitalisering ska göra det enklare

Materialindustrin ansvarar för innehållet i deklarationerna genom en egendeklaration som garanteras av den enskilde byggvaruleverantören. Arbete pågår för att förenkla för byggmaterialleverantörerna att själva redovisa innehållet i sina produkter via ett webbgränssnitt. De ska bara redovisa på ett enda ställe och det ska automatiskt generera deras byggmaterialfil (format IFC eller XML) samt en byggvarudeklaration i både word- respektive i PDF-format på svenska och engelska. Inmatningsmodulen ska vara av typen en enkel databas.

Det finns många önskemål om vad en byggvarudeklaration ska innehålla. Då den nya digitala byggvarudeklarationen lanseras kommer den att innehålla en basinformationsnivå samt fält som kan fyllas i frivilligt.

I och med att deklarationerna digitaliseras kan de enkelt skickas mellan olika aktörer i värdekedjan. I det digitala formatet är spårbarheten viktig. Det kan ske genom till exempel artikelidentitet. Även spårbarhet av dokumenten är nödvändig, så en dokumentidentifikation bör inkluderas.

Med en digitaliserad hantering av byggvarudeklarationer finns möjlighet att byggprojekt framöver kan komma att ha en BIM-samordnare som skapar och administrerar en projektspecifik databas med byggmaterialdatafiler som kopplas till projekt och lever vidare under den färdiga byggnadens hela livslängd.

Krav på socialt ansvarstagande

Fastighetsägarsidan börjar idag ställa krav på socialt ansvarstagande bakåt i kedjan, och då är det viktigt att det finns byggvarudeklarationer så man kan följa materialet. Råvaror i byggnadsmaterial ska vara utvunna på ett ansvarsfullt sätt. Till exempel att trämaterial kommer från certifierad skog.

– Från och med hösten 2015 kommer deklarationerna att vara digitala, avslutade Anna Jarnhammar.

 

FAKTA Föreningen för byggvarudeklarationer

Föreningen för Byggvarudeklarationer har till ändamål att tillsvidare äga, förvalta och utveckla de formulär och riktlinjer för Byggvarudeklarationer som har tagits fram inom ramen för Kretsloppsrådets arbete. Verka för en permanent lösning när det gäller att äga, förvalta och utveckla Byggvarudeklarationerna.

IVL Svenska Miljöinstitutet

IVL Svenska Miljöinstitutet är ett oberoende, icke-vinstdrivande miljöforsknings-institut som ägs av en stiftelse gemensamt grundad av staten och näringslivet. IVL arbetar med tillämpad forskning och uppdrag för en ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar tillväxt inom näringslivet och övriga samhället.

SBUF

SBUF verkar för att utveckla byggprocessen så att det skapas bättre affärsmässiga förutsättningar för entreprenörer och installatörer att utnyttja forskning och driva utvecklingsarbete.

 

Bevaka ämnen i artikeln

Hållbarhet Miljö Produktion Projektering Renoveringar
Fackområden

Anläggning El & Tele Förvaltning Husbyggnad VVS Renovering
Fler nyheter

FAKTA Föreningen för byggvarudeklarationer

Föreningen för Byggvarudeklarationer har till ändamål att tillsvidare äga, förvalta och utveckla de formulär och riktlinjer för Byggvarudeklarationer som har tagits fram inom ramen för Kretsloppsrådets arbete. Verka för en permanent lösning när det gäller att äga, förvalta och utveckla Byggvarudeklarationerna.

IVL Svenska Miljöinstitutet

IVL Svenska Miljöinstitutet är ett oberoende, icke-vinstdrivande miljöforsknings-institut som ägs av en stiftelse gemensamt grundad av staten och näringslivet. IVL arbetar med tillämpad forskning och uppdrag för en ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar tillväxt inom näringslivet och övriga samhället.

SBUF

SBUF verkar för att utveckla byggprocessen så att det skapas bättre affärsmässiga förutsättningar för entreprenörer och installatörer att utnyttja forskning och driva utvecklingsarbete.