Varan har lagts till i varukorgen
Tillsynsvägledning på PBL kunskapsbanken
Boverkets vägledning ska bidra till att kommunernas tillsyn enligt plan- och bygglagen blir mer enhetlig. Foto: Ulf Söderlund
Boverket har på uppdrag av regeringen tagit fram en vägledning för byggnadsnämndernas tillämpning av plan- och bygglagens bestämmelser om tillsyn, ingripanden och påföljder.

Redan i propositionen till den nya plan- och bygglagen, PBL, framhöll regeringen att tillsynen behövde stärkas. Av Boverkets tillsynsrapport för 2012 framgår att tillämpningen av tillsynsbestämmelserna varierar mellan olika kommuner och att det i flera avseenden finns oklarheter om hur bestämmelserna ska tillämpas. Boverket och länsstyrelserna har redan ett uppdrag att på olika sätt verka för att PBL tillämpas på ett effektivt och ändamålsenligt sätt. I slutet av år 2013 fick Boverket även i uppdrag att ta fram en skriftlig vägledning för tillsyn. Uppdraget har nu redovisats för regeringen och tillsynsvägledningen har publicerats på Boverkets webbplats PBL kunskapsbanken.

Plattform för tillsyn

Den nya tillsynsvägledningen ingår som ett eget avsnitt med rubriken ”Tillsyn” på PBL kunskapsbanken, under huvudrubriken ”Lov & byggande”. Här finns ett trettiotal artiklar där de olika typerna av förelägganden, förbud och verkställighetsmedel beskrivs. Under rubriken ”Allmänt om tillsyn” beskriver Boverket generellt vad som gäller för tillsyn, syftet med tillsyn, vilka myndigheter som berörs och vilket ansvar och vilka befogenheter myndigheterna har.

Hänvisning till rättsfall

I Boverkets uppdrag ingick att göra en sammanställning över relevanta rättsfall.

– I dagsläget finns ingen lista på refererade rättsfall utan de finns inlagda i texten i de avsnitt där de hör hemma, säger Stefan Hallin, Boverket.

Inga mallar

Tillsynsvägledningen innehåller skriven information om lagar och regler, avgöranden i högre instans samt tekniker och metoder för effektiv tillsyn. Det finns dock inga färdiga mallar i vägledningen.

– Boverket har inte gjort några egna mallar. Sveriges kommuner och landsting, SKL, planerar att uppdatera sina mallar i början av nästa år och då länkar vi troligtvis till dessa, säger Stefan Hallin.

Fortsatt utveckling

– Arbetet är inte avslutat i och med den nya plattformen, säger Stefan Hallin. 

Vägledningsmaterialet ska utvecklas vidare även efter att uppdraget nu redovisats. Uppdateringarna kommer bland annat att bygga på erfarenheter från de årliga tillsynsuppföljningarna som Boverket och länsstyrelserna gör samt från länsstyrelseträffar som Boverket deltar på.

– En intressant komplettering som kommer i februari är ett program för beräkning av sanktionsavgifter. Själva beräkningen resulterar i en utförlig sammanställning som handläggaren kan lämna som beslutsbilaga till nämnden, berättar Stefan Hallin.

Filmer

Det kommer även att finnas en del informativa filmer i vägledningen.

– Just nu färdigställs en film om tillsyn och roller vid OVK, fortsätter Stefan Hallin, som även berättar att de planerar en film om föreläggande.

Exempel på vägledningsmaterial från länsstyrelserna. Illustration: Länsstyrelsen i Jönköping
FAKTA Tillsyn

Avsnittet om tillsyn består av följande delar:

 • Allmänt om tillsyn
 • Byggsanktionsavgifter
 • Förelägganden
 • Förbud
 • Ingripande mot kontrollansvarig och funktionskontrollant
 • Verkställighetsmedel
 • Exempel på tillsynsområden
 • Exempel på tillsynsärenden.

Dessutom finns länkar till länsstyrelsens vägledningsmaterial.

Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Lov och tillsyn Bestämmelser Kyla Bostäder Teknik Projektering
Fackområden

Förvaltning Husbyggnad VVS
Mer i ämnet

Fler nyheter

Exempel på vägledningsmaterial från länsstyrelserna. Illustration: Länsstyrelsen i Jönköping
FAKTA Tillsyn

Avsnittet om tillsyn består av följande delar:

 • Allmänt om tillsyn
 • Byggsanktionsavgifter
 • Förelägganden
 • Förbud
 • Ingripande mot kontrollansvarig och funktionskontrollant
 • Verkställighetsmedel
 • Exempel på tillsynsområden
 • Exempel på tillsynsärenden.

Dessutom finns länkar till länsstyrelsens vägledningsmaterial.

Fördjupningsmaterial