Varan har lagts till i varukorgen
Låg efterfrågan på kommunala hyresgarantier
Bostäder 15 jan 2015
Endast cirka 30 av 290 kommuner har utfärdat kommunala hyresgarantier sedan de infördes 2007. Foto: Mostphotos, Valery Voennyy
Hyresgarantierna har inte använts av kommunerna i någon större utsträckning för att underlätta etablering på bostadsmarknaden varken för unga eller resurssvaga. Boverket föreslår därför att staten ska sköta hyresgarantierna.

Boverket har i ett regeringsuppdrag sett över bland annat systemet med de kommunala hyresgarantierna. En kommunal hyresgaranti kan ställas ut för personer som har svårt att etablera sig på bostadsmarknaden. Det kan bero på att man har betalningsanmärkningar, osäker anställning och inkomst eller skulder. Kommunen går då in som borgensman för hyresgästen och garanterar att hyran blir betald i sex månader.

Boverkets rapport

I rapporten 2014:33, "Etableringshinder på bostadsmarknaden" har Boverket studerat hur de kommunala hyresgarantierna fungerar.

Kommuner kan frivilligt ställa ut garantier som ersätter hyresvärdarna för uteblivna hyresbetalningar. Om kommunernas garanti uppfyller ett antal kriterier betalar staten ut ett bidrag om 5 000 kronor per beviljad hyresgaranti.

Kriterierna är att:

 • den eller de för vilka hyresgarantierna lämnas har fått en bostad med hyresrätt som är garanterad med hyresavtal
 • hyresgarantin omfattar minst sex månadshyror och gäller under minst två år
 • den eller de för vilka hyresgarantierna lämnas bedöms ha ekonomiska förutsättningar att utan försörjningsstöd enligt socialtjänstlagen (2001:453) fullgöra hyresbetalningar.

Bristfällig information till allmänheten

Det är ovanligt att kommuner informerar allmänheten om hyresgarantier och/eller har informationen tillgänglig på webbplatsen. Det är först i kontakten med handläggare på kommunen eller vid kontakt med det kommunala bostadsbolaget som möjligheten nämns.

Låg efterfrågan på hyresgarantier som berättigar till statligt bidrag

Kommunernas efterfrågan på hyresgarantier som berättigar till det statliga bidraget är i dag låg. Sedan 2007 när de kommunala hyresgarantierna, inklusive det statliga bidraget, infördes är bara cirka 30 av landets 290 kommuner som använts sig av det. Samtidigt är målgruppen som skulle behöva hyresgarantier stor och tydligt definierad. Den låga efterfrågan betyder att majoriteten av landets kommuner inte tillämpar hyresgarantier, vare sig egna eller de som berättigar till statligt stöd. Det är storstadskommuner och universitets- och högskoleorter som inte använder det.

Boverket drar slutsatsen att kommunerna av tradition ofta jobbar med andra verktyg till exempel kommunala andrahandskontrakt, även så kallade sociala kontrakt och andra målgrupper, exempelvis de som uppbär försörjningsstöd. Anledningar till att hyresgarantier utfärdas är i 45 procent av fallen betalningsanmärkningar. Flest hyresgarantier utfärdas till ensamstående med barn.

Åtgärder som skulle öka utfärdandet av hyresgarantier är

 • höja bidragsbeloppet per lämnad garanti
 • godkänna försörjningsstöd som inkomst
 • förlänga hyresgarantin från sex månader till tolv månader.

Boverkets slutsatser och förslag

Boverket anser att hyresgarantier inte är ett verktyg för att främja bostadsförsörjningen. De anser att hyresgarantier är en form av riktat stöd till enskilda hushåll för att de ska kunna hyra en bostad.

Boverket föreslår dessa ändringar i reglerna för hyresgarantier som berättigar till det statliga bidraget:

 • hyresgarantin blir statlig
 • den statliga hyresgarantin ska stärka målgruppernas chanser
 • den statliga hyresgarantin kan sökas i förväg (kupong)
 • upp till tolv månadshyror ska kunna ersättas
 • en utnyttjad hyresgaranti blir en skuld
 • staten tar inte ut någon avgift för att utfärda hyresgarantier.

Boverkets förslag om att de "kommunala hyresgarantierna" förstatligas innebär att ett större antal hushåll kommer att ha rätt till hyresgarantier än vad som är fallet i dag och det blir effektivare för de bostadssökande. Det blir troligtvis billigare att administrera.

FAKTA Kommunala hyresgarantier

Riksdagen fattade den 20 juni 2007 ett beslut som gav kommunerna befogenhet att ställa ut säkerhet till hushåll som inte befinner sig i en situation att de har rätt till bistånd enligt socialtjänstlagen (2001:453), men som ändå har behov av bidrag för att kunna etablera sig på bostadsmarknaden.
En kommun som lämnar en kommunal hyresgaranti kan enligt förordningen om statligt stöd för kommunala hyresgarantier (2007:623) få ett statligt bidrag på 5 000 kronor per garanti.

Bevaka ämnen i artikeln

Bostäder
Fackområden

Förvaltning
Mer i ämnet

Fler nyheter

FAKTA Kommunala hyresgarantier

Riksdagen fattade den 20 juni 2007 ett beslut som gav kommunerna befogenhet att ställa ut säkerhet till hushåll som inte befinner sig i en situation att de har rätt till bistånd enligt socialtjänstlagen (2001:453), men som ändå har behov av bidrag för att kunna etablera sig på bostadsmarknaden.
En kommun som lämnar en kommunal hyresgaranti kan enligt förordningen om statligt stöd för kommunala hyresgarantier (2007:623) få ett statligt bidrag på 5 000 kronor per garanti.