Varan har lagts till i varukorgen
Internationella reflektioner om membranteknologi
Vatten och avlopp 12 jan 2015
Intresset för IVL:s seminariedag om membranteknologi var stort och under dagen arrangerades flera seminarier i ämnet. Foto: Micaela Nordberg
Vilka faktorer påverkar genomsläppligheten i ett membran och när är membranrening ett bra alternativ? Under IVL:s seminariedag om membranteknologi arrangerades flera intressanta föreläsningar i ämnet.

Klara Westling från IVL Svenska Miljöinstituet inledde morgonen med att berätta om deras forskningsanläggning Hammarby Sjöstadsverk som de driver tillsammans med Kungliga Tekniska Högskolan, KTH. På anläggningen pågår flera försök kopplade till kommunal vattenrening, bland annat en utvärdering av membranbioreaktorer, MBR, som man genomför tillsammans med Stockholm Vatten. MBR innebär att filter med mycket små porer används för att avskilja slammet innan det renade vattnet släpps ut.

Med hjälp av tekniken kan man rena mer avloppsvatten på en mindre yta än med traditionell rening, som exempelvis biologisk rening, berättar Klara Westling.

Faktorer som påverkar genomsläppligheten

En av de internationella talarna under dagen var Nicolas Heinen, produktchef för membrantillverkningen på Alfa Laval. Hans föreläsning handlade om membranets konstruktion och funktion. Han förklarade att följande tra fakotrer påverkar genomsläppligheten hos ett membran: Organisk fouling (igensättning av membran), utfällning av metallsalter på membranen och flockstabilitet i slammet.

Därför är det viktigt att studera samspelet mellan vattnets sammansättning och hur processen körs, exempelvis genom dosering av fällningskemikalie.

Ur ett nordiskt perspektiv

Hallvard Ödegaard på Norwegian University of Science and Technology, NTNU, bjöd på flera argument till varför tekniken är så bra i samband med avloppsrening: Bra avskiljning av organiskt material och patagener, hög avskiljning av suspenderat material och fosfor, bra när det finns behov för ett kompakt system och bra om man har höga krav på halter i utgående vatten.

Kostnaden för driften av membran har minskat avsevärt under de senaste 20 åren vilket också är en klar fördel. Dock är energiförbrukningen för luftning av membran väldigt hög. Där har vi en utmaning! säger Hallvard Ödegaard.

"Energiförbrukningen behöver minska"

Den höga energiförbrukningen vid luftning av membran var en flitigt diskuterad fråga under dagen och enligt Ignasi Rodriguez-Roda från Catalan Institute for Water Research i Spanien, ICRA, behöver man hitta en lösning som minskar luftningen utan att kapaciteten hos membranet minskar. Den styrning som hittills har studerats är väldigt enkel som tidsstyrning av luftning men man behöver utföra mer avancerad reglering som återkoppling.

– Detta tillsammans med att det inte finns tillräckligt med patent eller vetenskapliga artiklar i ämnet gör att förbättringspotential inom området är stor.

Något som också hindrar utvecklingen är att om en utövare utför vissa optimeringar i systemet så kan garantin från membranleverantören i vissa fall upphöra.

– Detta är ett stort problem och för att komma runt det behövs ett samarbete mellan forskare, leverantörer och slutanvändare (reningsverken).

Bevaka ämnen i artikeln

Vatten och avlopp Miljö Teknik Projektering
Fackområden

Anläggning
Mer i ämnet

Fler nyheter