Varan har lagts till i varukorgen

Vägledning till krav vid ändring av byggnader

Bostäder 13 feb 2015
Ibland är det svårt att avgöra om en åtgärd ska anses vara en ändring eller en ombyggnad. Foto: Ulf Söderlund
För att hjälpa byggbranschen och kommunala tjänstemän att tolka bestämmelserna om ändring i plan- och bygglagen, PBL, har Boverket kompletterat PBL kunskapsbanken med webbsidor om ombyggnad och annan ändring av byggnader.

Ändring av byggnader är ett stort och komplext område och i förarbetena till plan- och bygglagen ges inte så mycket information att ta hjälp av vid tolkningar.

Begreppet ombyggnad återinfördes i PBL år 2011. Med ombyggnad avses ändring av en byggnad som innebär att hela byggnaden eller en betydande och avgränsbar del av en byggnad påtagligt förnyas. En svårighet som många upplever är att bedöma om en ändring ska anses vara en ombyggnad eller enbart en annan ändring. Boverket har också uppfattat ett behov av att vägleda om vad som avses med andra begrepp som används vid ändring av byggnader, till exempel:

 • ändrat användningssätt
 • den ändrade delen
 • byggnadens förutsättningar
 • ändringens omfattning
 • tillgänglighetskraven vid ombyggnad respektive annan ändring.

Komplettering av PBL kunskapsbanken

För att få en mer enhetlig tillämpning av PBL vid ombyggnad och annan ändring av byggnader har Boverket nu publicerat en vägledning om ändring på PBL Kunskapsbanken. I vägledningen beskrivs:

 • vad är en ändring
 • krav vid ändring av byggnader
 • tillämpning av kraven vid ändring av byggnader
 • tillgänglighetskraven vid ändring
 • tillbyggnad
 • ändrad användning
 • ombyggnad.

Dessutom ger Boverket exempel på ett antal ändringar och vilka krav som då kan ställas samt hur man kan resonera vid olika ändringssituationer.

Allmänt råd

Den text om ändring av byggnad som Boverket nu publicerat i PBL kunskapsbanken ska ses som ett stöd vid bedömningar av vilka krav som gäller vid ändring. Boverket arbetar nu vidare med att komplettera de allmänna råd om ändring av byggnader som finns i Boverkets byggregler, BBR. Detta arbete kommer bland annat att bestå av konsekvensutredning och remissförfarande.

Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Bostäder Kyla Renoveringar Lov och tillsyn Bestämmelser Teknik Projektering
Fackområden

Förvaltning Husbyggnad VVS Renovering
Mer i ämnet

Fler nyheter

Fördjupningsmaterial