Feedback
Varan har lagts till i varukorgen
Planerade lagförslag våren 2015
Energi 5 feb 2015
Under våren ska riksdagen bland annat ta ställning till frågan om rätten till ersättning enligt anläggningslagen ska bli mer enhetlig. Foto: Ulf Söderlund
Regeringen planerar att under våren lämna ett stort antal lagförslag till riksdagen, bland annat om ändringar i plan- och bygglagen samt ändringar i anläggningslagen.

Varje halvår gör Statsrådsberedningen en sammanställning över de propositioner som regeringen planerar att överlämna till riksdagen under den närmaste tiden. Ett flertal av de propositioner som regeringen tänker överlämna under våren och efter semesteruppehållet får konsekvenser för olika delar av samhällsbyggnadssektorn.

Ledningar och lantmäteri

Bland de propositioner som Justitiedepartementet planerar att överlämna kan nämnas:

  • förenklingar i anläggningslagen
  • ledningsrätt i tomträtt
  • modernare lantmäterisammanträden.

Alla tre är tänkta att överlämnas senast 17 mars och målsättningen är att de ska kunna behandlas av riksdag före sommaren. Regeringen har redan överlämnat remisser på dessa till lagrådet för granskning.

Ändringsbudget

Efter höstens turbulenta budgetprövning blir det intressant att ta del av den ekonomiska vårpropositionen och vårändringsbudgeten som Finansdepartementet tänker överlämna till riksdagen senast den 15 april. Meningen är att riksdagen ska behandla dessa före sommaren.

Energi och kemikalier

Miljö- och energidepartementet har redan lämnat två propositioner för riksdagsbehandling före sommaren. Det är en proposition om redovisning av naturgaslagring i rörledning som lämnades den 27 januari och en proposition om redovisning av elnätsverksamhet som lämnades den 3 februari.

Departementet planerar att lämna ytterligare tre propositioner som ska behandlas av riksdagen före sommaruppehållet:

  • regler för rätt tilldelning av utsläppsrätter och om nya kontotyper - 3 mars
  • Miljöbalken och EU:s kemikalielagstiftning - 17 mars
  • kontrollstation elcertifikatsystemet 2015 - 17 mars.

I september planerar Miljö- och energidepartementet att lämna en proposition om miljöfarlig avfallshantering. Den ska naturligtvis inte riksdagsbehandlas förrän efter sommaruppehållet.

PBL-överprövning och buller

Den nya regeringen har flyttat ansvaret för plan- och byggfrågor från Socialdepartementet till Näringsdepartementet. I en proposition kommer departementet att föreslå ändringar i plan- och bygglagen som ska göra överprövning av lagen effektiv och rättssäker. PBL-överklagandeutredningen gav i sitt betänkande "Effektiv och rättssäker PBL-överprövning", SOU 2014:14, två huvudförslag som skulle kunna förenkla och snabba upp prövningen. Det blir intressant att se om det är något av de förslagen eller något helt nytt förslag som departementet väljer att lämna fram.

Den 2 januari i år infördes ändringar i både plan- och bygglagen och i miljöbalken som ska ge mer förutsägbara bullerregler. Regeringen planerar nu en proposition om nya steg för en effektivare plan- och bygglag och ökad rättssäkerhet för verksamhetsutövare vid omgivningsbuller.

Båda dessa propositioner är tänkta att lämnas till riksdagen under maj månad för riskdagsprövning efter sommaruppehållet.

Kulturmiljölag i förändring

Kulturdepartementet planerar att i september lämna en proposition med förslag till ändringar i kulturmiljölagen.

Skydd för visselblåsare

I dag avstår ofta arbetstagare från att slå larm om missförhållanden på en arbetsplats eftersom det inte finns någon särskild skyddslagstiftning för de som larmar. Nu planerar Arbetsmarknadsdepartementet att i september överlämna ett lagförslag som ska stärka skyddet för arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden.

Bevaka ämnen i artikeln

Energi Bestämmelser
Fackområden

Anläggning El & Tele Förvaltning Husbyggnad VVS
Mer i ämnet

Fler nyheter