Varan har lagts till i varukorgen
Nya lagar och förordningar sommaren 2015
Bestämmelser 19 aug 2015
Med den nya bullerförordningen som trädde i kraft 1 juni 2015 blir det lättare att bygga små lägenheter i framför allt storstadsområdena. Foto: Mostphotos
En förordning om trafikbuller vid bostäder och en ändring av plan- och bygglagen med anledning av Sevesodirektivet är två av de nya lagar och förordningar som trädde i kraft i början av sommaren.

Statsrådsberedningen ger varje halvår ut en skrift där de sammanfattar de viktigare lagar och förordningar som träder i kraft vid respektive årsskifte och halvårsskifte. I den senaste publikationen, som kom ut strax före semestern, redovisas de viktigaste nya lagar och förordningar som trädde i kraft kring halvårsskiftet 2015.

Enklare samverkan mellan fastigheter

För att handläggningen av ärenden om gemensamhetsanläggningar och enskilda vägar ska bli enklare och mer rationell har riksdagen beslutat om ändringar i:

  • ledningsrättslagen
  • anläggningslagen
  • lagen om förvaltning av samfälligheter.

Ändringarna, som publicerats i SFS: 2015:372–374, trädde i kraft den 1 juli 2015.

Bland förändringarna kan nämnas att en ny ersättningsgrund införs när en gemensamhetsanläggning eller vägupplåtelse begränsas eller upphävs.

Modern teknik underlättar lantmäterisammanträden

Den 1 juli 2015 blev det möjligt att använda modern kommunikationsteknik vid förrättningssammanträden hos en lantmäterimyndighet. Det innebär att sakägare och andra kan delta i ett sammanträde via till exempel telefon eller videokonferens.

Möjligheten har införts som ändringar i Jordabalken och fastighetsbildningslagen genom SFS 2015:369–370.

Ledningsrätt i tomträtt

Riksdagen har beslutat att ledningsrättslagen ändras så att det nu är möjligt att upplåta en ledningsrätt i en tomträtt och inte som tidigare, enbart i en fastighet.

Ändringen har gjorts genom SFS:2015:371, som började gälla den 1 juli 2015.

Seveso III påverkar detaljplaner

Den 1 juni 2015 infördes ändringar i plan- och bygglagen som ett led i att genomföra Seveso III-direktivet i Sverige. Det så kallade Seveso III-direktivet, Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/18/ EU, anger att EUs medlemsstater ska ha en lagstiftning som reglerar planeringen av markanvändning så att målen att förebygga allvarliga olyckshändelser och begränsa följderna av dem för människors hälsa och miljön beaktas.

Genom lagändringen, som publiceras i SFS:2015:235, har detaljplanekravet i plan- och bygglagen utvidgats och blivit tydligare. Det gäller för nya byggnadsverk i närheten av så kallade Sevesoverksamheter eller etablering av nya sådana verksamheter.

Riktvärden för buller

Till sist kom den sedan länge aviserade förordningen om trafikbuller vid bostadsbyggnader. I förordningen finns riktvärden för buller utomhus vid bostadsbyggnader från spårtrafik, vägtrafik och flygtrafik.

Förordningen innehåller även bestämmelser om hur bullervärden vid bostadsbyggnader beräknas. Riktvärdena som anges i förordningen berör endast ljudnivåer utomhus och påverkar inte regler för ljudnivåer inomhus. Bullerförordningen har beteckningen SFS 2015:216 och förordningen trädde i kraft den 1 juni i år. 

Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Bestämmelser
Fackområden

Anläggning Förvaltning Husbyggnad
Mer i ämnet

Fler nyheter

Fördjupningsmaterial