Varan har lagts till i varukorgen
Landets dricksvatten hotas av klimatförändringar
Temperaturökningar och ökade nederbördsmängder kan på sikt ge brist på dricksvatten, uppger Dricksvattenutredningen i ett betänkande. Foto: MostPhotos
Både Sveriges ytvatten och grundvattnen riskerar att påverkas negativt av kommande klimatförändringar. Det skriver Dricksvattenutredningen i ett betänkande som lämnats till regeringen.

Medeltemperaturhöjning, ökade nederbördsmängder, förändrade mönster för avrinning, avdunstning och grundvattenbildning. Redan idag påverkas dricksvattenförsörjningen negativt av klimatförändringarna. Nu förutspås den påverkas ännu mer negativt i framtiden i takt med att klimatförändringarna pågår, det skriver Dricksvattenutredningen i sitt andra delbetänkande till regeringen "Klimatförändringar och dricksvatten, SOU 2015:51".

Betänkandet innehåller en analys av klimatförändringarna under resten av 2000-talet och hur dessa kommer att påverka dricksvattenförsörjningen i landet.

Kvantitativa och kvalitativa förändringar

I analysen har man bland annat kommit fram till att extrema väderhändelser, som värmeböljor, torka, skyfall, stormar, höga flöden och översvämningar kan leda till kvantitativa och kvalitativa förändringar av vattnet i de råvattentillgångar som dricksvattenförsörjningen vilar på. Andra effekter som på vissa håll kan uppstå är vattenbrist och saltvatteninträngning i vattenförekomster som används för dricksvatten.

Störningar i vattenverken

Förutom direkta fysiska påfrestningar på dricksvattenförsörjningens infrastruktur kan även de kemiskt och mikrobiologiskt betingade hälsoriskerna öka i omfattning, vilket ökar risken för störningar och kvalitetspåverkan i vattenverken.

Även tillgång och kvalitet på grundvattnet kan komma att påverkas. Ökning av vattentillgång och flöden påverkar förhållanden i mark och förutsättningarna för rening i den omättade zonen. Det kan påverka grundvattnets kvalitet och ställer högre krav på vattenverkens beredning.

Ytvatten och risker

Cirka hälften av den allmänna dricksvattenförsörjningen vilar på ytvatten. Ytterligare en fjärdedel av försörjningen använder så kallat konstgjort grundvatten, där ytvatten infiltreras ner i grundvattentillgångar som en förstärkning av grundvattnet. Resterande fjärdedel baseras helt på grundvatten, utan konstgjord infiltration.

Ytvattenförekomster exponeras i större utsträckning och i regel snabbare än grundvattenförekomster för en rad riskfaktorer. De blir därmed särskilt utsatta för förändrad markanvändning och föroreningskällor inom tillrinningsområdet.

Kan leda till brist på dricksvatten

Effekterna av klimatförändringar kan i sig innebära att vattenverkens traditionella mikrobiologiska och kemiska barriärer tappar i verkningsgrad. Reningsprocesserna är ofta inte anpassade för att kunna hantera ökade föroreningar. Framför allt ytvattenverk kan i nuläget bedömas som känsliga för effekterna av pågående klimatförändringar. För grundvattenverk, med mer begränsade skyddsbarriärer i vattenverken, innebär förändringarna också ökande risker.

Redan med dagens klimat förekommer ibland låga vattenflöden och vattenbrist i delar av landet. I framtiden väntas låga flöden förekomma oftare i södra Sverige, främst i östra Götaland. Detta kan leda till brist på dricksvatten

OM Utredningen

Regeringen beslutade den 18 juli 2013 (dir. 2013:75) att gå igenom dricksvattenområdet, från råvatten till tappkran för allmänt dricksvatten, med syfte att identifiera nuvarande och potentiella utmaningar för en säker dricksvattenförsörjning i landet, på kort och lång sikt.

Utredningen kommer att pågå fram till 29 april 2016.

Bevaka ämnen i artikeln

Vatten och avlopp Miljö
Fackområden

Anläggning
Mer i ämnet

Fler nyheter

OM Utredningen

Regeringen beslutade den 18 juli 2013 (dir. 2013:75) att gå igenom dricksvattenområdet, från råvatten till tappkran för allmänt dricksvatten, med syfte att identifiera nuvarande och potentiella utmaningar för en säker dricksvattenförsörjning i landet, på kort och lång sikt.

Utredningen kommer att pågå fram till 29 april 2016.