Varan har lagts till i varukorgen

Svensk F-gasförordning ute på remiss

Bestämmelser 9 apr 2015
Naturvårdsverket har tagit fram ett förslag till hur svensk lagstiftning ska ändras så att den nya EU-förordningen om fluorerade växthusgaser, så kallade F-gaser, uppfylls.

Svensk lagstiftning måste anpassas till den nya EU-förordningen om F-gaser som började tillämpas den första januari i år. Naturvårdsverket har därför sett över vilka ändringar som krävs. De föreslår främst ändringar i den svenska F-gasförordningen, men även ändringar i förordningen om miljösanktionsavgifter, verksamhetsutövarens egenkontroll samt miljötillsyn.

Ozonnedbrytande ämnen i ny förordning

Naturvårdsverket föreslår att bestämmelserna om ozonnedbrytande ämnen lyfts ut från den svenska F-gasförordningen och sätts in i en egen förordning om ämnen som bryter ned ozonskiktet. Andra ändringar handlar om övergången från kilogram till koldioxidekvivalenter, certifiering av företag som arbetar med mobil utrustning samt ändring av certifieringskrav för personer som arbetar med mobil luftkonditionering i fordon.

Stora informationsinsatser krävs

Enligt Naturvårdsverket handlar förslagen främst om att förtydliga, justera och komplettera redan gällande förordningar. Men för att tillämpningen av de nya reglerna ska bli effektiv och likvärdig krävs informationsinsatser i relativt stor omfattning.

Naturvårdsverkets förslag har skickats ut på remiss och svarstiden går ut den 11 maj.

Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Bestämmelser Hållbarhet Kyla Miljö Teknik Värme
Fackområden

Förvaltning VVS
Mer i ämnet

Fler nyheter

Fördjupningsmaterial