Varan har lagts till i varukorgen
Lyckade mätningar av grundvatten
Vatten och avlopp 17 apr 2015
Ramen som mätutrustningen är monterad på är 340 kvadratmeter. Foto: Micaela Nordberg
För att kartlägga Gotlands grundvatten har mätningar utförts med en avancerad luftburen metod. Resultaten visar att metoden lämpar sig mycket väl för regionala undersökningar av den gotländska geologin.

Under oktober och november 2013 utfördes grundvattenmätningar på Gotland med en för Sverige helt ny luftburen teknik – SkyTEM. Syftet med mätningarna var att ge ökad kunskap om vilka områden på ön som kan vara lämpliga ur ett dricksvattenperspektiv. Under elva dagar undersökte man fyra områden om en yta på 540 kvadratkilometer.

– Vi är nöjda med resultaten och har kunnat peka ut ett antal områden som är intressanta för vidare undersökningar när det gäller större grundvattenuttag. Vi har även fått fram på vilket djup det finns salt grundvatten samt indikationer på hur man bäst lokaliserar dricksvattenbrunnar, säger Peter Dahlqvist på Sveriges Geologiska Undersökning, SGU.

Stor mängd data att bearbeta

Mängden data som man fått in motsvarar cirka 80 000 geofysiska borrningar ned till cirka 200 meters djup. Peter Dahlqvist berättar att man gjort en första behandling av all data.

– Vi ser det här som en första avrapportering och vår förhoppning är att göra ytterligare behandlingar på det vi fått fram. Det skulle öka noggrannheten på underlaget ytterligare, både när det gäller de ytliga och de djupa geologiska lagren, säger Peter Dahlqvist.

Stor nytta för tjänstemän och konsulter

För tjänstemännen på Region Gotland och på Länsstyrelsen har mätningarna resulterat i bättre underlag för planering och beslut om till exempel vattentäkter, vattenskyddsområden, arbete med vattenförvaltning, tillståndsgivning och tillsyn av energibrunnar. Även konsulter kommer ha stor nytta av underlaget inför sina undersökningar.

– Till skillnad mot andra underlag så är det här tredimensionellt vilket gör att det finns mer data att bearbeta och mer data att göra tolkningar på. Kombinerar man det med tidigare underlag, som till exempel faktiska borrningar eller liknande, så får man fram en säkrare uppfattning om hur det verkligen ser ut nere i marken.

Framtida mål med undersökningen

SGU:s mål, nu när första behandlingen mätdata är klar, är att få ihop en regional rapport för hydrogeologin på Gotland. Den som finns är från 1982 och är i stort behov av en uppdatering.

– Vi hoppas även att vi ska få fram mer pengar och att regionen tycker att det vi levererat utgör ett intressant resultat och vill undersöka fler områden.

Är detta en metod som även andra i landet kan använda sig av?

– För att tekniken ska vara tillämpbar så bör marken bestå av rätt djupa jordlager eller sedimentärt berg, som i Gotlands fall. Ser man till Sverige så är det främst Skåne, Öland eller Gotland som är mest aktuellt.

FAKTA Om metoden

SkyTEM är ett helikopterburet geofysiskt system som mäter de olika jordlagrens och bergarternas utsträckning och deras egenskaper till ett djup av cirka 200 meter. Mätningarna görs med hjälp av elektromagnetiska vågor som sänds ut från en kabelslinga som sitter på ramen. Genom att analysera markens reaktion på dessa vågor kan man sedan med hjälp av tillgänglig geologisk information skapa en tredimensionell modell för hur jord, berg och grundvatten breder ut sig i det undersökta området.

Mätningarna har utförts av SGU i samverkan med Region Gotland, Länsstyrelsen i Gotlands län och Vattenmyndigheten Södra Östersjön.

 

Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Vatten och avlopp Projektering Miljö Teknik
Fackområden

Anläggning
Mer i ämnet

Fler nyheter

FAKTA Om metoden

SkyTEM är ett helikopterburet geofysiskt system som mäter de olika jordlagrens och bergarternas utsträckning och deras egenskaper till ett djup av cirka 200 meter. Mätningarna görs med hjälp av elektromagnetiska vågor som sänds ut från en kabelslinga som sitter på ramen. Genom att analysera markens reaktion på dessa vågor kan man sedan med hjälp av tillgänglig geologisk information skapa en tredimensionell modell för hur jord, berg och grundvatten breder ut sig i det undersökta området.

Mätningarna har utförts av SGU i samverkan med Region Gotland, Länsstyrelsen i Gotlands län och Vattenmyndigheten Södra Östersjön.

 

Fördjupningsmaterial