Varan har lagts till i varukorgen
Lantmäterisammanträden på distans
Bestämmelser 7 apr 2015
Regeringen föreslår att modern kommunikationsteknik ska kunna användas i lantmäteriförrättningar.

Enligt fastighetsbildningslagen ska lantmäterimyndigheten som huvudregel hålla sammanträde med sakägare vid en lantmäteriförrättning. Detta för att säkerställa att sakägare har förstått vad ärendet gäller och för att undanröja eventuella missförstånd. Ett sammanträde underlättar också dialog och samförståndslösningar mellan sakägare. Vanligtvis är det sakägarna i förrättningen som har huvudansvaret för förrättningskostnaderna.

Flexibilitet och effektivitet

Varje år genomförs omkring 20 000 lantmäteriförrättningar. Många gånger, inte minst när det gäller fritidsbebyggelse, kan sakägare vara spridda över hela landet. För att göra förrättningsverksamheten mer flexibel och effektiv föreslår regeringen i proposition 2014/15:73 att lantmäterimyndigheterna ska ha möjlighet att använda ljud- och bildteknik i förrättningssammanträden. Det skulle innebära att sakägare och andra kan medverka i sådana sammanträden utan att behöva vara på plats. De ska i stället kunna delta på telefon, genom videokonferens eller på något annat sätt som går med hjälp av modern teknik.

Möjligheten att delta på distans får användas i den utsträcking det bedöms lämpligt i det enskilda fallet. Motsvarande möjligheter har funnits i många år för rättegångar i vanlig domstol.

Inskrivningsärenden

I propositionen föreslår regeringen också förtydliganden i jordabalken när det gäller möjligheten att använda modern kommunikationsteknik i vissa sammanträden vid inskrivningsmyndigheten.

Konsekvenser

Många människor berörs av lantmäterimyndigheternas förrättningsverksamhet. Ett enklare och mer ändamålsenligt förfarande leder till minskade kostnader både för lantmäterimyndigheterna och för dem som berörs av en förrättning.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2015.

Lantmätaren och sakägaren tittar tillsammans på förrättningskarta. Fotograf: Linda Alfvegren
Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Bestämmelser
Fackområden

Anläggning Förvaltning Husbyggnad
Mer i ämnet

Fler nyheter

Lantmätaren och sakägaren tittar tillsammans på förrättningskarta. Fotograf: Linda Alfvegren
Fördjupningsmaterial