Varan har lagts till i varukorgen

Tvist om kolfilterfläktar är löst

Juridik 10 sep 2014
Domslutet gav inget svar på om kolfilterfläkten uppfyller funktionskravet i byggreglerna men rättsfallet har bidragit till att byggreglerna nu har förtydligats. Foto: DeCe.
Byggnadsnämnden gjorde fel när de, i ett villkor till startbesked, förbjöd installation av kolfilterfläkt som spisfläkt. Det konstaterar Mark- och Miljööverdomstolen som nu har upphävt villkoret.

I två år har det pågått en rättstvist om kolfilterfläktar i Uppsala. Tvisten handlar om att byggherren Genova fick startbesked för att bygga nya bostadsrätter med ett villkor att kolfilterfläktar inte fick användas som ventilation i kök. Byggherren ansåg att byggnadsnämnden inte hade något stöd för sitt villkor och överklagade därför beslutet.

– Jag hade svårt att förstå att vi hade gjort något fel, säger Tore Berglund, vd på Genova Bostad.

Tvisten är mycket omtalad och har tagits upp i flera rättsinstanser med olika utgångar. Nu har Mark- och miljööverdomstolen, MÖD, meddelat en slutgiltig dom. De har upphävt villkoret då de anser att:

"Villkoret har karaktär av ett generellt ställningstagande till installation av kolfilterfläktar."

Enligt Plan och bygglagen, PBL, får villkoret inte innehålla specifika tekniska lösningar då PBL anvisar teknikneutrala funktionskrav. Byggnadsnämnden borde istället ha vägrat startbesked, vilket de kan göra om de anser att gällande krav inte uppfylls.

Rättsfallet har skapat diskussion

Mark- och Miljööverdomstolen har inte tagit ställning till frågan om byggherrens förslag med kolfilterfläktar uppfyller gällande krav. Något som många i branschen har väntat på. Men rättstvisten har skapat en diskussion om kolfilterfläktar som har bidragit till att Boverket har förtydligat sin ståndpunkt när det gäller kolfilterfläktar. I ett yttrande till MÖD bedömer Boverket att en kolfilterfläkt i kombination med allmänventilation i ett kök uppfyller funktionskraven i BBR. I de nya byggreglerna, BBR 21, som trädde i kraft i somras, har de också ändrat formuleringen så att användningen av kolfilterfläktar möjliggörs.

– Jag kan inte se att en byggnadsnämnd, främst mot bakgrund av vad som förtydligats i BBR och nu förstärkts i domen från MÖD, kan vägra ge startbesked där byggherren vill ha en kolfilterfläktlösning, säger Mats Östlund, energi- och VVS-expert på Svensk Byggtjänst.

– Vi har inte tagit ställning om vi kommer att gå vidare i ärendet, säger Tore Berglund, vd på Genova Bostad.
Fördjupningsmaterial

  • markochmiljooverdomstolen.se
Bevaka ämnen i artikeln

Juridik
Fackområden

Förvaltning Husbyggnad VVS
Mer i ämnet

Fler nyheter

– Vi har inte tagit ställning om vi kommer att gå vidare i ärendet, säger Tore Berglund, vd på Genova Bostad.
Fördjupningsmaterial

  • markochmiljooverdomstolen.se