Varan har lagts till i varukorgen
Potential för att återvinna mer byggmaterial
Energi 9 sep 2014
En rapport om materialåtervinning visar att det finns stor potential att öka återvinningen i Sverige. Foto: Claes Hammarlin.
En ny rapport från IVL Svenska Miljöinstitutet och KTH, Kungliga Tekniska Högskolan, visar att byggsektorn genererar cirka 9 miljoner ton avfall per år och att det finns potential att återvinna mer än idag.

För att återvinningen av byggmaterial i Sverige ska öka krävs statliga styrmedel.
I den rapport som gjorts beskrivs tio olika styrmedel som kan öka materialåtervinningen. Ett av kraven, Krav på materialåtervinning för bygg- och rivningsprojekt, har analyserats närmare utifrån miljövinst, kostnader för impllementering och acceptans. Vid val och utformning av styrmedel inom avfallsområdet bör dessa vara fokuserade på att öka resurs- och ekoeffektivitet i enlighet med avfallshierarkin.

Avfallsstatistik

Statistik visar att avfallet i Sverige ökar. Avfallsmängden riskerar att fördubblas fram till år 2030.
Byggsektorn genererade 9,4 miljoner ton avfall 2010 vilket motsvarar cirka 39 procent av det totala avfallsflödet.

Sortera bättre och minska miljöpåverkan

Avfallet i byggsektorn är ett av de avfall som har störst utsläpp av växthusgaser om man räknar på det samlade utsläppet från produktion, utvinning och avfallshantering. Inom byggsektorn finns det stor potential att minska miljöpåverkan genom att sortera avfallet bättre. Speciellt det blandade avfallet som återstår efter den vanliga källsorteringen och som innehåller bland annat plast som skulle kunna sorteras ut för materialåtervinning.

Svårigheter med återvinning

Exempel på svårigheter:

  •  Kan vara av teknisk art som exempelvis brist eller avsaknad av materialåtervinningstekniker
  •  Dålig materialhygien
  •  Oförmåga att identifiera och sortera olika material
  • Många (sammansatta) produkter är för komplicerade att materialåtervinna. 

Detta leder till att det blir dyrt att sortera ut och materialåtervinna vissa materialströmmar samt svårigheter att garantera en viss kvalitet.

Andra utmaningar är till exempel bristande kunskap, exempelvis med avseende på det ekonomiska värdet och miljönyttan av materialåtervinning. Slutligen leder brist på helhetssyn i samhället ibland till kortsiktiga beslut och till otydligt ansvar för ökad materialåtervinning till att dessa potentialer bara delvis realiseras.

Styrmedel kan skapa sorteringsmarknad

Forskarna tror att ökade krav på materialåtervinning kan leda till ökad efterfrågan och en marknad för sortering, både direkt på byggplatserna och för tjänster som innefattar sortering. Styrmedlet kan skapa behov av nya sorteringstekniker vid rivning, bland annat vid rivning och ombyggnad i städer, där det ofta råder platsbrist. Det är därför viktigt med styrmedel som stimulerar marknaden för återvunna material och som gör materialåtervinning mer attraktivt än andra behandlingsalternativ.

Styrmedlen kan vara av olika art, till exempel:

  • Ekonomiska
  • Förbud och/eller krav
  • Kunskapsbaserade
  • Producentansvar
  • Material
  • Insamling.

Styrmedel som har stora likheter med förslagen i rapporten finns redan införda i andra länder med positiva resultat, vilket indikerar att de är realiserbara och kan vinna acceptans. Som helhet bedöms förutsättningarna för att genomföra de utvalda styrmedlen vara relativt goda.

Projektets syfte

Syftet med projektet var att sammanställa ännu outnyttjade potentialer för materialåtervinning i Sverige samt att kartlägga, analysera och föreslå styrmedel som kan bidra till en ökad materialåtervinning.
Projektet Styrmedel för ökad materialåtervinning – en kartläggning finansierades av Återvinningsindustrierna (ÅI) och Stiftelsen IVL och genomfördes under januari–maj 2014 av IVL Svenska Miljöinstitutet AB (IVL) och Avdelningen för Miljöstrategisk analys (FMS) på KTH.

Projektet genomfördes som en kartläggning av olika styrmedel som förväntas ha större effekt på materialåtervinningen och nyttjandet av materialåtervunnen råvara än dagens styrmedel. Arbetet med att prioritera och välja ut styrmedel gjordes i dialog med Återvinningsindustriernas medlemmar i form av bland annat en workshop.

Bevaka ämnen i artikeln

Energi Miljö Produktion
Fackområden

Anläggning El & Tele Förvaltning Husbyggnad VVS
Mer i ämnet

Fler nyheter