Varan har lagts till i varukorgen
Nya trafikregler för cykelöverfarter
Teknik 28 aug 2014
Avsikten med de nya reglerna är att göra det säkrare, enklare och tydligare vad som gäller för cyklande och andra trafikanter. Foto: Ingegerd Sundlöf.
Den första september infördes nya trafikregler som innebär att det finns både cykelpassager och cykelöverfarter. Vid en cykelpassage har cyklisterna väjningsplikt mot trafiken och vid en cykelöverfart har cyklisterna företräde.

Cyklingsutredningen presenterade sitt betänkande hösten 2012 (SOU 2012:70). Med utgångspunkt i detta har regeringen under sommaren beslutat om nya trafikregler om cykelöverfarter. Dessa regler började gälla den första september i år.

”Detta innebär att kommunerna inte hinner förbereda sig inför denna omställning och inte heller har Transportstyrelsen hunnit överväga kompletterande föreskrifter”, skriver SKL på sin hemsida.

Cyklisten har väjningsplikt

En ny företeelse ”cykelpassage” införs där cyklister har väjning mot trafiken på korsande gata. Trafikreglerna för cykelpassager är i princip samma som de som gällde för cykelöverfart tidigare. Dock skärps reglerna så att en cyklist/mopedförare som ska färdas ut på en cykelpassage måste sänka hastigheten innan utfart. Cykelpassagen kan anges med vägmarkering M16.

Cyklisten ska lämnas företräde

En cykelöverfart är från den första september ett slags övergångsställe för cyklister och mopedförare där trafik som ska korsa cykelöverfarten har väjningsplikt. För att det ska framgå att det finns en cykelöverfart ska det finnas en vägmarkering för cykelöverfart, M16, samt en väjningslinje, M14, på ömse sidor av cykelöverfarten. Ett nytt slags vägmärke, B8 cykelöverfart, ska också finnas före överfarten.

Cykelöverfarten kräver ett beslut om en lokal trafikföreskrift. En förutsättning för detta är att trafikmiljön vid cykelöverfarten är säkrad så att fordon inte kan köras fortare än 30 kilometer i timmen. 

Uppställningsregler

Även uppställningsreglerna i Trafikförordningen (Flyttning av fordon 1982:198) har ändrats så att förbudet att stanna på eller inom tio meter före ett övergångsställe eller cykelöverfart har kompletterats med att gälla även före en cykelpassage. Detsamma gäller möjligheten att flytta ett felparkerat fordon som står inom fem meter från en cykelpassage.

All cykelavfarter ska märkas med vägmarkering M16, en väjningslinje M14 på båda sidor samt det nya vägmärket B8. Foto: Transportstyrelsen.
Bevaka ämnen i artikeln

Teknik Projektering
Fackområden

Anläggning
Fler nyheter

All cykelavfarter ska märkas med vägmarkering M16, en väjningslinje M14 på båda sidor samt det nya vägmärket B8. Foto: Transportstyrelsen.