Varan har lagts till i varukorgen
Ny elstandard underlättar för projektören
Teknik 30 sep 2014
Den nya standardens upplägg följer installationen från det att ledningar ska föras in i en byggnad fram till uttag för slutanvändaren. Foto: Phovoir.
En ny elstandard för elinstallationer har fastställts för att underlätta användningen för projektören. En stor förändring är att många höjdmått nu har tagits bort.

Den nya standarden för "Elinstallationer för lågspänning - Vägledning för anslutning, mätning, placering och montage av el- och teleinstallationer" SS 4370102, är på totalt drygt 50 sidor. Standarden baseras på sex tidigare specialiserade standarder som varit utgivna mellan 1990 och 2006. Innehållet har dock omarbetats, kompletterats och anpassats till dagens krav och teknik.

Kök - en omdiskuterad ändring

Ett exempel på detta är i avsnittet för placering av strömställare och uttag, där flera ändringar gjorts. Flera av dessa är för att möta ändrade förutsättningar i köksmiljöer, där mer hänsyn nu har tagits till exempel inbyggnadsapparater och köksöar. En av de mest omdiskuterade ändringarna, uppger Svensk Elstandard, är att det tidigare höjdmåttet på 200 miillmeter för vanliga vägguttag nu har tagits bort. I stället anger standarden att eluttag placeras på en lämplig höjd anpassad till den användning och funktion som uttaget ska ha.

Tillämpning av standarden

Vilket är då den nya standardens tillämpningsområde? Anders Wester, fackspecialist på AMA El, berättar att dokumentet kan tillämpas både vid projektering och utförande av nya eller ändring av befintliga installationer.

– Det kan i vissa fall även tillämpas vid rivning. Inriktningen är i första hand för bostäder men standarden fungerar även för kontor, butiker och småindustrilokaler. Sådana installationer innehåller också utrymmen som liknar bostäder som till exempel toaletter och trapphus, säger Anders Wester.

Standardens upplägg följer installationen från det att ledningar ska föras in i en byggnad till uttag för slutanvändaren. Syftet är att ge vägledning för anslutning av serviser för el och telekommunikation och placering av installationsapparater i installationen. Detta omfattar även mätsystem tillsammans med olika belastningsobjekt.

Projektör och beställare måste vara överens

Eftersom det handlar om rekommendationer måste beställare och projektör komma överens om vad som ska gälla i varje specifikt objekt. Det är viktigt att man inte hänvisar till standarden för den innehåller ibland olika val och andra gånger sådant som måste bli en överenskommelse för varje projekt.

– Här kommer vi i AMA EL 15 att ge råd till projektören om olika alternativ. Den som ska projektera elinstallationen bör tidigt skaffa sig en bild av vad som kan påverka och störa elmiljön. Det gäller både störningar som kan komma in i anläggningen och sådana som alstras i anläggningen, säger fackspecialist Anders Wester.

Nya figurer beskriver placering

I avsnitten om anslutning av elanläggning har flera mindre ändringar gjorts för att göra fordringarna tydligare. Bland annat finns nu figurer som beskriver placering av servissäkring och mätarsäkring samt en förklaring av de benämningar som används i elinstallationen, till exempel huvudelkopplare.

Avsnitten som handlar om utrymmen för servisledning och serviscentral samt utförande av servisledning har utökats och förtydligats. Avsnittet för placering av kopplingsutrustningar har anpassats till elinstallationsreglerna.

Minst sex uttagsbrunnar behövs

Rekommenderat antal uttag per boningsrum har utökats något. Gällande kommunikationsuttag, till exempel datanätverksuttag, hänvisas till standarden för detta. Även en så kallad multimediacentral med plats för till exempel routrar ska monteras. Vid en huvud-TV-plats ska eluttag ha minst sex uttagsbrunnar, varav minst fyra ska vara skyddsjordade.

Strömställare, eluttag och anslutningar i byggnader har fått det största avsnittet i standarden. I första hand handlar det om bostäder, skolor, fritidshem, förskolor och kontor.

– Vi kommer att arbeta fram förslag till AMA EL som kommer att få statusen rådstexter, säger Anders Wester.

Utrymmen för särskilda ändamål

Ett avsnitt tar även upp lokaler och utrymmen för särskilda ändamål som trapphus, signal- och passageinstallationer och RWC-larm. Exempelvis ska kodlås och porttelefon kunna användas av den som sitter i rullstol. Men utan att det i avsnittet anges några höjdmått.

Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Teknik Projektering
Fackområden

El & Tele
Fler nyheter

Fördjupningsmaterial