Varan har lagts till i varukorgen
Lagändringar ger förutsägbara bullerregler
Arbetsmiljö 8 sep 2014
Bullerreglerna i plan- och bygglagen och i miljöbalken har samordnats, vilket kan underlätta bostadsbyggande i tätort. Foto: Anders Wester
Riksdagen har beslutat att bullervärden ska redovisas vid planläggning och bygglovsprövning och att dessa värden även ska tillämpas vid tillsynsmyndighetens prövning enligt Miljöbalken.

Det finns ett stor behov av att bygga bostäder i tillväxtområden men osäkerheten om hur bullerfrågorna ska hanteras kan verka hämmande på byggandet. Buller regleras både i plan- och bygglagen, PBL, och i miljöbalken, fast utifrån delvis olika perspektiv. Båda lagstiftningarna syftar till att människors hälsa ska skyddas, men de begrepp som används är inte samordnade. Även om det gjorts bedömningen enligt PBL att bostäder kan byggas utan att människors hälsa riskeras kan en separat prövning göras i efterhand utifrån bestämmelserna i miljöbalken.

Samordning mellan PBL och miljöbalken

Riksdagen har godkänt regeringens förslag i proposition 2013/14:128 om att miljöbalkens och PBLs regler om prövning och tillsyn av buller ska samordnas. Det görs i huvudsak genom att regler införs i PBL som i stort motsvarar reglerna i miljöbalken. Bland annat införs ett nytt krav som innebär att hänsyn ska tas till möjligheterna att förebygga olägenhet för människors hälsa i fråga om omgivningsbuller när bostadsbyggnader ska:

  • lokaliseras
  • utformas
  • placeras.

Vid planläggning och bygglovsprövning ska dessutom bullervärden redovisas vid bostadsbyggnadens fasad och vid eventuell uteplats.

I miljöbalken införs en ny paragraf som anger att en tillsynsmyndighet, vid tillsyn enligt miljöbalken, som huvudregel inte få besluta om förelägganden eller förbud om beräknade bullervärden har angetts i en planbeskrivning till en detaljplan eller i ett bygglov och omgivningsbullret inte överskrider dessa värden.

Komplementbostadshus

Med anledning av den nya bostadstyp, komplementbostadshus, som riksdagen beslutade om i början av juni införs också en bestämmelse i miljöbalken som säger att förelägganden eller förbud aldrig får beslutas i fråga om omgivningsbuller vid ett sådant bostadshus.

Ikraftträdande

De nya reglerna träder i kraft den 2 januari 2015. Äldre bestämmelser ska tillämpas på ärenden som påbörjats före det datumet.

Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Arbetsmiljö Miljö Lov och tillsyn Bestämmelser Bostäder
Fackområden

Anläggning Förvaltning Husbyggnad
Mer i ämnet

Fler nyheter

Fördjupningsmaterial