Varan har lagts till i varukorgen

Duktiga platschefer avgörande för ekonomin

Energi 2 sep 2014
En viktig uppgift för platscheferna är att skapa förtroende hos sina medarbetare. Engagerade platschefer ger engagerade medarbetare. Illustration: Konstantinos.
Kompetenta och omtänksamma platschefer. Det är två egenskaper som påverkar ekonomin och arbetsmiljön mest positivt för företag i byggbranschen.

En forskningsrapport från Sveriges Byggindustrier visar att hur väl platscheferna lyckas med sitt ledarskap har stor betydelse för hur företaget lyckas ekonomiskt och hur bra arbetsmiljön är på arbetsplatsen. Det lönar sig med andra ord att satsa på platscheferna så att de kan göra ett så bra jobb som möjligt.

Stort ansvar och ständig tidsbrist

Att vara platschef idag är svårt. Allt fler arbetsuppgifter ska hinnas med på kortare tid. Många berättar om hög arbetsbelastning, ständig tidsbrist och ett stort personligt ansvar. En ökad administration, operativa ansvarsområden samt strängare krav på säkerhet och miljö är fler saker som ökar på arbetsbördan. Men platscheferna berättar också i rapporten ”Sveriges bästa platschefer – verklighetens förnyare” om stolthet, arbetsglädje och en stor tillfredsställelse med sitt arbete.

Förnyelse av byggsektorn

Rapporten är en del av Sveriges Byggindustriers forskningssatsning ”Hållbart samhällsbyggande i världsklass”. Per-Erik Josephson, vid institutionen för bygg- och miljöteknik vid Chalmers tekniska högskola är en av fyra forskare som skrivit rapporten. Han menar att förnyelse inte sker av sig självt utan det krävs ett gott ledarskap.

– Ledarskapet är en framgångsfaktor för företag och en viktig grund i förnyelsen av byggsektorn. Rapporten visar hur viktigt det är att vi satsar på platscheferna.

Per-Erik Josephson ser platscheferna som de verkliga förnyarna.

– De når kundmålen, tar hand om resurser och försöker ofta utveckla sitt arbetssätt för att öka effektiviteten. Om majoriteten av alla platschefer arbetade på samma sätt som de vi intervjuat skulle arbetsmiljön och produktiviteten vara väsentligt högre.

Förmåga att samarbeta viktigt

En avgörande faktor för att uppnå goda resultat i projekten är platschefernas förmåga att samarbeta med andra människor – något som fått en allt större betydelse i dagens arbetsliv. En förklaring kan vara att de relationsorienterade och kommunikativa färdigheterna har fått större fokus.

De bästa platscheferna är de som:

  • Visar omtanke om sina medarbetare.
  • Arbetar med förbättringar i arbetsmiljön.
  • Utnyttjar medarbetarnas kompetens.

I ett examensarbete från Chalmers tekniska högskola ”Platschefens roll och belastning” skriver Linda Ganehed och Amanda Otter att det råder stor brist på kompetenta platschefer idag. Något som i sin tur orsakar problem hos entreprenadföretagen. Företagen är beroende av kompetenta platschefer som kan leda och genomföra vinstdrivande projekt. Bristen kan leda till att vissa byggprojekt inte kan genomföras och att företag inte kan expandera i den takt man önskar.

Framtida brist på platschefer

Även framöver kommer det att råda brist på platschefer då 40-talisterna är en stor åldersgrupp som närmar sig pensioneringen. En annan orsak är att lågkonjunkturen på 90-talet som ledde till att många 60- och 70-talister försvann från byggbranschen.

Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Energi Arbetsmiljö Produktion
Fackområden

Anläggning El & Tele Förvaltning Husbyggnad VVS
Mer i ämnet

Fler nyheter

Fördjupningsmaterial