Varan har lagts till i varukorgen
Dålig tillsyn av inomhusluften i skolor
Bestämmelser 17 sep 2014
Inomhusluften i landets skolor kan förbättras genom att avgiftsbelägga tillsynen av OVK och införa en skol-ROT, det menar Svensk Ventilation i rapporten ”Dålig inomhusluft - skolans dolda hot”. Foto: Louise Rosén.
Endast fyra av tio kommuner följer lagstiftningen kring ventilation i skolor. Det konstaterar Svensk Ventilation i en ny rapport om kommunernas tillsyn av inomhusluften i skolor.

De senaste åren har det kommit ett flertal rapporter om dålig luft i skolor. Frågan engagerar många då forskning visar att dålig inomhusluft kan försvåra inlärning och orsaka astma och allergi. Nu har branschorganisationen Svensk Ventilation undersökt hur kommunerna genomför sin uppgift som tillsynsmyndighet för ventilation och inomhusluft.

Med hjälp av en enkätundersökning, som mer än hälften av landets kommuner har svarat på, har man fått en samlad bild av hur situationen ser ut:

  • I endast fyra av tio kommuner har en obligatorisk ventilationskontroll (OVK) genomförts på samtliga grund- och gymnasieskolor de senaste tre åren, vilket lagstiftningen kräver.
  • Var femte kommun saknar rutiner för att följa upp OVK-protokoll och anmärkningar.
  • Var fjärde kommun har skolor där brister som uppmärksammats i en OVK kvarstår vid nästa kontroll tre år senare.

Om fastighetsägaren inte följer reglerna om OVK eller struntar i att åtgärda bristerna kan kommunen vitesförelägga ägaren men undersökningen visar att detta sällan sker. Förklaringen som lyfts fram är dålig bemanning, bristande resurser och avsaknad av rutiner.

Tre förslag för att förbättra situationen

För att förbättra arbetet med inomhusmiljön i landets skolor har Svensk Ventilation tagit fram ett antal förslag, de vill:

  • Göra det möjligt för kommunerna att ta ut en avgift för tillsynen.
  • Ta fram tydligare riktlinjer för uppföljning av kommunernas tillsyn av OVK.
  • Införa Skol-ROT, ett avdrag för byggnadsägare som gör det billigare och enklare att åtgärda ventilationen i äldre skollokaler.

Tillsynen av OVK är dyr för kommunerna och de får i dagsläget inte ta ut någon avgift för det. Trots att OVK, enligt en rapport av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, är en av de mest kostnadskrävande verksamheterna inom den fastighetsförvaltning som en kommun har i egenskap av myndighetsutövare. Svensk Ventilation menar att:

"Frånvaron av möjligheter att ta ut avgifter riskerar att påverka hur kommunerna prioriterar sitt tillsynsarbete."

– En övergripande förbättring av ventilationen kan upplevas som kostsam på kort sikt, men ur ett längre perspektiv är det en vinst för elever, skol-personal, kommunerna och samhället, säger Britta Permats, VD Svensk Ventilation. Foto: Peter Knutson.
Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Bestämmelser
Fackområden

Förvaltning VVS
Mer i ämnet

Fler nyheter

– En övergripande förbättring av ventilationen kan upplevas som kostsam på kort sikt, men ur ett längre perspektiv är det en vinst för elever, skol-personal, kommunerna och samhället, säger Britta Permats, VD Svensk Ventilation. Foto: Peter Knutson.
Fördjupningsmaterial