Feedback
Varan har lagts till i varukorgen
Boverket föreslås leda dricksvattenarbete
Vatten och avlopp 3 sep 2014
Boverket bör få ansvaret att samordna arbetet med att förbättra landets dricksvatten föreslår dricksvattenutredningen i en delrapport till regeringen. Foto: Gudellaphoto.
Det finns ett stort behov av information och vägledning i frågor som rör material i kontakt med dricksvatten. Dricksvattenutredningen föreslår därför att Boverket bör få ansvaret att samordna arbetet med att förbättra landets dricksvatten.

I dricksvattenutredningens delbetänkande "Material i kontakt med dricksvatten – myndighetsroller och ansvarsfrågor" (SOU 2014:53) föreslås en rad förbättringar för att minska riskerna med material och produkter som innehåller olämpliga ämnen. Förbättringarna handlar bland annat om ökad information och tydlighet från statens sida.

– Utredningens förslag innebär att en informations- och kunskapsplattform byggs upp inom området. Vi föreslår också att myndigheternas arbete kring material och dricksvatten samordnas på ett bättre sätt, säger Gunnar Holmgren, regeringens särskilde dricksvattenutredare i ett pressmeddelande.

Vem har ansvaret?

Såväl kommuner som företag har efterfrågat ett utökat ansvar från staten med tydliga besked om funktion och hälsoeffekter gällande material i kontakt med dricksvatten.

  • På tillverkarsidan efterfrågas långsiktiga regler att förhålla sig till, för vattenproducenter och andra konsumenter av material och produkter söks tydliga besked om funktion och hälsoeffekter.
  • Många kommuner och vattenproducenter upplever att de inte har någon definierad myndighet eller part att vända sig till för information inför upphandling och installationsarbete.
  • Problemen kan också vara betydande för till exempel enskilda byggherrar och fastighetsägare som vill veta vilken typ av produkter som kan bedömas som hälsomässigt säkra att installera.

"Staten ställer krav på att vattnet ska vara hälsosamt och rent, men anger inte vad det rent praktiskt ska innebära då det gäller val av lämpliga material och produkter", skriver man i betänkandet.

Boverket leder arbetet

Utredningen föreslår att Boverket, Kemikalieinspektionen och Livsmedelsverket gemensamt etablerar en informations- och kunskapsplattform för frågor gällande material i kontakt med dricksvatten. Boverket föreslås bli samordnande myndighet som kan tillhandahålla råd om material både för byggnadsverk, som vattenverk och distributionsanläggningar, och fastighetsinstallationer för tappvatten.

– Staten behöver arbeta mer systematiskt med dessa frågor, och det är lämpligt att Boverket samordnar arbetet. Det ska inte bli dyrare för staten, men mer effektivt, säger Gunnar Holmgren.

Som stöd till Boverket nämns Livsmedelsverket, i form av toxikologisk expertkompetens när det gäller livsmedelssäkerhetsfrågor, och Kemikalieinspektionen när det gäller vissa ämnens hälsorisker.

Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll, Swedac, ska också bistå i arbetet, främst avseende de informerande och samordnande uppgifter som rör typgodkännandesystemet och anknytande metod- och analyskrav.

FAKTA Om utredningen

Dricksvattenutredningen har i uppdrag att gå igenom dricksvattenområdet, från råvatten till tappkran för allmänt dricksvatten. Detta för att identifiera nuvarande och potentiella utmaningar för en säker dricksvattenförsörjning på kort och lång sikt.

Arbetet med delrapporten "Material i kontakt med dricksvatten - myndighetsroller och ansvarsfrågor" (SOU 2014:53) har letts av Gunnar Holmgren.

Andra aspekter på dricksvattenfrågorna tas upp under senare delar av utredningsarbetet och rapporteras i slutbetänkandet, senast den 29 april 2016. 

Bevaka ämnen i artikeln

Vatten och avlopp Miljö
Fackområden

Anläggning Förvaltning VVS
Mer i ämnet

Fler nyheter

FAKTA Om utredningen

Dricksvattenutredningen har i uppdrag att gå igenom dricksvattenområdet, från råvatten till tappkran för allmänt dricksvatten. Detta för att identifiera nuvarande och potentiella utmaningar för en säker dricksvattenförsörjning på kort och lång sikt.

Arbetet med delrapporten "Material i kontakt med dricksvatten - myndighetsroller och ansvarsfrågor" (SOU 2014:53) har letts av Gunnar Holmgren.

Andra aspekter på dricksvattenfrågorna tas upp under senare delar av utredningsarbetet och rapporteras i slutbetänkandet, senast den 29 april 2016.