Varan har lagts till i varukorgen

Utsläppen av bly och krom minskar

Miljö 23 okt 2014
Vartannat år kommer Naturvårdsverket ut men en broschyr om rening av avloppsvatten. Doug Olson.
Blyutsläppen från kommunala reningsverk har sjunkit men reningsgraden av kväve är oförändrad. Det visar Naturvårdsverkets senaste sammanställning om rening av avloppsvatten.

Broschyren beskriver hur reningen av avloppsvatten från tätorter har förändrats under det senaste seklet. Reningsgraden för fosfor och biokemiskt nedbrytbar organisk substans (BOD) har under det senaste decenniet legat kring 95 procent.

För kväve är reningsgraden mycket lägre men har under denna tid förbättrats för större reningsverk med kvävekänsliga recipienter. Genomsnittlig reningsgrad i hela landet var cirka 60 procent för kväve under 2012, vilket är oförändrat sedan 2010.

Minskning av bly och krom

Den totala mängden utsläpp av kadmium och kvicksilver till vatten från reningsverken ligger på ungefär oförändrade nivåer jämfört med 2010. Men blyutsläppen från kommunala reningsverk har sjunkit från cirka 686 kilo per år 2010 till cirka 383 kilo 2012. Även kromutsläppen har sjunkit från 1 386 kilo per år 2010 till 946 kilo 2012.

Uppgifterna bygger på statistik från avloppsreningsverk som är dimensionerade för fler än 20 000 personekvivalenter. Dessa avloppsreningsverk står för nästan 80 procent av avloppsvattnet.

Utsläppen av fosfor minskar

När det gäller utsläpp av övergödande ämnen så har dessa minskat avsevärt under de senaste decennierna. Informationen som finns är från 2009 och den visar på att jordbruket är den största källan, medan reningsverkens andel av utsläppen är drygt 20 procent för kväve och 15 procent för fosfor. Små avloppsanläggningar bidrar med lika mycket fosfor som de kommunala avloppsanläggningarna.

De totala utsläppen av fosfor var under 2009 cirka 1 930 ton, och av kväve 83 500 ton. Ny data kommer att presenteras 2015 i samband med den fördjupade utvärderingen av miljömålet Ingen övergödning.

FAKTA Om broschyren

Naturvårdsverkets broschyr ”Rening av avloppsvatten i Sverige” ges ut vartannat år och redovisar den senaste uppdaterade statistiken från 2012 för utsläpp och slamkvalitet från de kommunala avloppsreningsverken, för mer än 2000 personekvivalenter (pe). I broschyren beskrivs även vilken påverkan utsläppen från reningsverken med en belastning över 10 000 pe har på känsliga områden enligt EU:s avloppsdirektiv.

Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Miljö Vatten och avlopp
Fackområden

Anläggning
Mer i ämnet

Fler nyheter

FAKTA Om broschyren

Naturvårdsverkets broschyr ”Rening av avloppsvatten i Sverige” ges ut vartannat år och redovisar den senaste uppdaterade statistiken från 2012 för utsläpp och slamkvalitet från de kommunala avloppsreningsverken, för mer än 2000 personekvivalenter (pe). I broschyren beskrivs även vilken påverkan utsläppen från reningsverken med en belastning över 10 000 pe har på känsliga områden enligt EU:s avloppsdirektiv.

Fördjupningsmaterial