Varan har lagts till i varukorgen
Dags för livscykelanalyser i byggsektorn
Miljö 17 okt 2014
Allt fler lågenergihus medför att fokus riktas mer på själva byggprocessens miljöpåverkan. Foto: Ulf Söderlund
I dag är bidraget till klimatpåverkan för att bygga ett hus jämförbar med bidraget från samma byggnads driftenergi under 50 år. Företrädare för branschen anser att det nu är dags att ställa krav på den totala miljöpåverkan för en byggnad och inte bara krav på byggnadens driftenergi.

IVL Svenska Miljöinstitutet har analyserat miljöpåverkan från flerbostadshusens driftenergi i förhållande till miljöpåverkan från att bygga dem. Studien omfattade tio flerbostadshus, bland annat i Beckomberga och Annedal i Stockholms kommun. Analysen utgår ifrån livscykelanalyser (LCA) som gjorts med samma metodik för alla de studerande husen. Det innebär att resultatet från de enskilda beräkningarna är jämförbara. Analysen som genomförts visar att bidraget till klimatpåverkan vid uppförande av ett modernt flerbostadshus är lika stor som klimatpåverkan av driftenergin under 50 år.

Två förändringar

En anledning, enligt IVL, till att klimatpåverkan från byggandet nu är lika stor som klimatpåverkan från driftenergin under 50 år är att moderna hus blivit så energisnåla. Även miljöpåverkan på den el och värme som köps till byggnaden minskar.

I dag ställs krav på byggnaders energiprestanda. Det borde även ställas krav på att miljöpåverkan under hela byggnadens livscykel skulle redovisas. Det borde göras med hjälp av en robust livscykelanalys, LCA, baserad på de standarder som är kopplade till byggproduktdirektivet.

Robust LCA

LCA-metodiken beskrivs i en ramverksstandard som ger användaren stora frihetsgrader, vilket resulterar i att man kan få olika slags resultat med olika metodantaganden. En del företag har därför tenderat att använda LCA på ett sätt som gynnar just deras produkt.

IVL Svenska Miljöinstitutet, har tillsammans med NCC, Cementa, Svenskt Trä och Stålbyggnadsinstitutet skapat en branschgemensam tolkning av existerande bedömningsmetodiker som ska borga för entydiga LCA-resultat. Dom kallar den gemensamma tolkningen för ”Robust LCA” och vill nu att kommuner, byggherrar och andra delar av bygg- och fastighetssektorn ska ta sin del av ansvaret och ställa krav på att LCA ska användas för att beskriva miljöprestanda.

Nitton policypunkter

I ett policydokument ger gruppen bakom ”Robust LCA” nitton rekommendationer för en robust användning av LCA i byggsektorn. Här beskrivs bland annat:

  • två olika typer av LCA och när de ska användas
  • vilka standarder som ska uppfyllas i olika situationer
  • vad LCA för hela byggnadsverk ska inkludera.

Läs mer

I projektet har följande rapporter producerats:

  • C25 "Robust användning av LCA – policysammanfattning"
  • B2121 ”LCA för nyfikna” – en instruktion till de metodval som styr LCA-resultatet.
  • B2122 ”LCA typologi” – en beskrivning av hur LCA-metodiken kan delas in i två olika grundläggande systemsyner.
  • B2192 ”Behov av robusta verktyg för miljöbedömning – en projektsammanfattning.
Bevaka ämnen i artikeln

Miljö
Fackområden

Husbyggnad
Mer i ämnet

Fler nyheter